Agenda 2030 - de globala målen

Målarbetet på Hammarö är sedan 2020 baserat på Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling. För att kunna ge dig som Hammaröbo en service med god kvalitet krävs ett strukturerat arbete som bedrivs utifrån mål- och resultatstyrning. Vi på Hammarö kommun arbetar utifrån en vision där framåtanda, grön ö och nära är de tre ledorden.

Pappa och barn håller varandra i handen och blickar ut över vattnet. Barnet pekar ut mot vattnet.

För att förverkliga kommunens vision finns en gemensam styrmodell som anger hur den kommunala verksamheten i Hammarö kommun ska styras, följas upp och utvärderas. Styrmodellen är baserad på visionen och på Agenda 2030, det vill säga FN:s globala mål som Sverige tillsammans med de flesta övriga länder i världen förbundit sig att jobba utifrån. 

Agenda 2030 

Agendan är universiell, vilket innebär att den riktar sig till alla världens länder och att länderna tillsammans bär ett gemensamt ansvar för genomförandet. Målen är integrerade och odelbara. det innebär att inget mål kan nås på bekostad av ett annat. Ingen ska lämnas utanför utan agendan måste genomföras med särskild hänsyn till de människor och samhällen som har sämst förutsättningar. Jämlikhet och jämnställdhet är en förutsättning för alla de 17 målen. 


Foto: FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

Kommunfullmäktiges mål 2021-2023

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ som beslutar om vision och de övergripande målen som nämnderna sedan ska följa. Kommunfullmäktige i Hammarö kommun har beslutat om tre övergripande, långsiktiga huvudmål att fokusera på utifrån FN:s globala hållbarhetsmål.

De utvalda målen är:

  • Mål 3. Hälsa och välbefinnande
  • Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Mål 13: Bekämpa klimatförändringen.

De tre huvudmålen har sedan ett antal stödjande mål som samspelar med huvudmålet. 

Nämndernas uppgift

Nämndernas uppgift är att utifrån de mål som kommunfullmäktige beslutat om se till att verksamheterna bedrivs så effektivt som möjligt. För att nämnderna ska kunna styra sina förvaltningar utifrån övergripande strategier och mål som kommunfullmäktige beslutat om, har nämnderna fattat beslut om egna nämndmål. 

Målen når förvaltningarna och medarbetarna

Utifrån de mål som nämnderna satt upp är det sedan förvaltningarnas uppgift att planera och genomföra verksamheten. Målen förankras bland alla medarbetare och kopplas till aktiviteter.

Nyheter Agenda 2030

Sidan uppdaterad: 2021-11-30