Dricksvatten

Droppar ur en vattenkran

Dricksvatten – ett livsmedel!

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Därför måste alla ha tillgång till rent vatten som kan användas som dricksvatten utan hälsorisker. Dricksvattnet som distribueras inom Hammarö kommun produceras vid Sörmons vattenverk i Karlstad. Cirka 3000 kubikmeter per dygn levereras till Hammarö.

Vattnets hårdhet

Det kommunala dricksvattnet på Hammarö är mjukt.

Vattnets hårdhet är ett mått på mängden kalcium och magnesium i vattnet. Ju mindre kalcium och magnesium, desto mjukare vatten. Hårdheten mäts i tyska hårdhetsgrader (ºdH), ju lägre hårdhetsgrad desto mjukare vatten. Det kommunala vattnet varierar normalt mellan 2,4-2,7 ºdH. Upp till 6 ºdH bedöms vattnet som mjukt. 

Hårdheten har betydelse bland annat vid dosering av tvättmedel. Det behövs mindre tvättmedel vid mjukt vatten. På tvättmedelspaketen står hur mycket man ska dosera.  Kläderna blir inte renare av att överdosera, de blir bara svårare att skölja.

Kontroll och tillsyn

För det kommunala dricksvattnet finns ett fastställt egenkontrollprogram. Prover tas regelbundet ute på ledningsnätet. Proverna analyseras mikrobiologiskt och kemiskt.

Livsmedelsverket som är den centrala tillsynsmyndigheten för kommunalt dricksvatten har i föreskrifter fastställt gränsvärden för ett stort antal olika ämnen. Föreskrifterna gäller i följande fall:

  • För dricksvatten från anläggningar med en uppfodring på >10 m3/dygn.
  • Om anläggningen försörjer 50 personer eller fler.
  • Om vattnet används i livsmedelshantering eller i offentliga lokaler.


Serviceförvaltningen är huvudman för dricksvatten inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp och ansvarar för att det vatten som kommer ur kranen är av hög kvalité.

Miljö- och byggnadsnämnden har tillsyn över att egenkontrollprogrammet efterlevs. Vattenkvalitén följs löpande genom de analyser som görs på vattnet. 

Ta del av sammanställningen av dricksvattenkvalitet här.

Sidan uppdaterad: 2024-03-27