Miljö- och hållbarhetsarbete

Generellt kan sägas att kommunens miljöarbete är uppdelat i två delar. En del är den myndighetsutövning som miljö- och byggförvaltningen har hand om. Det är till dem du ska vända dig om du exempelvis vill anlägga avlopp, borra efter bergvärme, starta en miljöfarlig verksamhet eller liknande. Mer information om Miljö- och Byggförvaltningens arbete finns på deras sidor här på Hammarö kommuns hemsida.

Den andra delen är kommunens eget övergripande miljöarbete. Området är brett och innefattar frågor som utsläpp av växthusgaser, kemikalier, energi, biologisk mångfald och effekter av klimatförändringar.

Exempel på områden där vi arbetar för att minska klimatpåverkan:

  • Fordon
  • Upphandling av varor och tjänster
  • Matsvinn i skolorna

I samhällsplaneringen tar vi hänsyn till:

  • Framtida värmeböljor
  • Översvämning
  • Kollektivtrafik
  • Cykelframkomlighet

Dessutom arbetas nu en grönstrukturplan fram för att skapa en sammanhängande bild och förståelse av kommunens gröna ytor, samt för att belysa gröna områdens mångfald och ekosystemtjänster dessa ytor ger oss.

Kommunen medverkar även i grupper och samarbeten som rör miljöfrågor kopplat till Vänern och Klarälven.

Kontakt

Läs mer
Sidan uppdaterad: 2023-10-17