Nybyggnadskarta

Syftet med nybyggnadskartan är att en byggherre ska ha ett komplett, verifierat underlag för att kunna projektera byggnader och ledningar på. Detta i sin tur leder till att bygglovs-handläggarna får ett tillförlitligt beslutsunderlag och bidrar till en kvalitetshöjning av bygglovsprocessen.

Nybyggnadskarta krävs för:
• Nybyggnad inom detaljplanelagt område.
• Nybyggnad som ska anslutas till kommunalt VA.
• Nybyggnad utanför detaljplanelagt område, men då fastigheten har dålig gränskvalitet (en bedömning görs av bygglovhandläggare i samråd med mät- och karthandläggare).

Nybyggnadskarta kan även krävas för:
• Tillbyggnader.
• Enklare byggnation nära fastighetsgräns då gränskvaliteten är osäker.

Förenklad nybyggnadskarta kan krävas för:
• Enklare byggnation nära fastighetsgräns då gränskvaliteten är god.
• Ny- och tillbyggnad av komplementbyggnad.
• Andra fall då nybyggnadskarta enligt ovan inte krävs.

Hammarö kommun accepterar bara nybyggnadskartor som har producerats av kommunen.

Innehåll
Nybyggnadskarta innehåller fastighets- och rättighetsgränser, byggnader, inmätta mark- och gatuhöjder, detaljplanebestämmelser och VA-anslutning. Den omfattar fastigheten eller området som ska projekteras eller bebyggas och framställs om möjligt i skala 1:500.

I kostnaden ingår uppdatering i fält av detaljer:
• Kontroll av fastighetsgränser
• Kontroll av anslutningspunkter för VA
• Inmätning av bl.a. vägkanter, höjdpunkter på och runt den aktuella fastigheten och befintliga byggnader.

Förenklad nybyggnadskarta innehåller underlag från kommunens baskartedatabas (fastighets- och rättighetsgränser, byggnader) och Lantmäteriets kartinformation men har inte uppdaterats i fält.

Beställning
Nybyggnadskarta och förenklad nybyggnadskarta beställs via e-post till gis@hammaro.se. Beställningen är bindande.

Leverans
Nybyggnadskarta levereras alltid som PDF och DWG men kan vid förfrågan levereras i andra format.

Leverans av nybyggnadskarta sker normalt inom tre veckor från beställning. Undantaget är semesterperioden då leveransen kan ta längre tid.

Taxa
Framtagande av nybyggnadskarta sker mot fast taxa och baseras på fastighetens storlek. Taxan för nybyggnadskartan är ej momspliktig.

 
Nybyggnadskarta för enbostadshus 11 970 kr
Nybyggnadskarta för övrig byggnation (ej enbostadshus) på fastighet upp till 5000 kvm 11 970 kr
Nybyggnadskarta för övrig byggnation (ej enbostadshus). Tillägg per påbörjade 5000 kvm utöver de 5000 första, då fastighetens yta ≥ 5001 kvm  5 320 kr
Förenklad nybyggnadskarta  3 990 kr

 
 

Sidan uppdaterad: 2023-03-07