Prövning

När du har skickat in din ansökan till miljö- och byggförvaltningen, startar vi en undersökning för att utreda förutsättningarna att ge dig bygglov, marklov eller rivningslov.

Vad granskar vi i ansökan?

  • Jord, berg- och vattenförhållandena på platsen och detaljplanen, när sådan finns.
  • Stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och möjligheten till en god helhetsverkan.
  • Skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser samt att vattenförsörjning och avlopp är ordnat.
  • Möjligheterna att hantera avfall samt att människors hälsa och säkerhet inte riskeras.
  • Trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö.
  • Möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att använda området och byggnaden.

 

Grannars möjlighet att framföra synpunkter

I följande fall ska vi ge grannar möjlighet att framföra synpunkter:

  • Om ansökan inte följer detaljplanen.
  • Om du bygger utanför planlagt område.
  • Om du bygger närmare än 4,5 meter från tomtgräns.

 

Sidan uppdaterad: 2023-05-12