Avfallshantering

Kommunen ansvarar för hanteringen av hushållens sopor, slam från avloppsbrunnar, slutna tankar med mera. Avfallshanteringen regleras genom lokala föreskrifter om avfallshantering och kommunens renhållningstaxa.

Rent praktiska frågor som rör avfallshantering och återvinning, exempelvis hämtning av hushållsavfall och återvinningsstationer, sköts av serviceförvaltningen. 

Miljö- och byggförvaltningen ansvarar för tillsynen av avfallshanteringen och är också den myndighet som beviljar dispenser i renhållningsärenden, som krävs till exempel vid kompostering av hushållsavfall eller latrin. Förvaltningen tar också emot och utreder klagomål om nedskräpning.  

Avfallsplan

I kommunens avfallsplan finns mål för hur avfallshanteringen i kommunen ska utvecklas de närmaste åren. Nuvarande avfallsplan gäller för åren 2017-2027. Målen handlar framför allt om separat insamling av matavfall för produktion av biogas till fordon och stärkt samarbete med andra kommuner i regionen.

Ta del av vår avfallsplan här.

Sidan uppdaterad: 2022-12-08