Avfallshantering

Kommunen ansvarar för hanteringen av hushållens sopor, slam från avloppsbrunnar, slutna tankar med mera. Avfallshanteringen regleras genom lokala föreskrifter om avfallshantering och kommunens renhållningstaxa.

Rent praktiska frågor som rör avfallshantering och återvinning, exempelvis hämtning av hushållsavfall och återvinningsstationer, sköts av serviceförvaltningen. 

Miljö- och byggförvaltningen ansvarar för tillsynen av avfallshanteringen och är också den myndighet som beviljar dispenser i renhållningsärenden, som krävs till exempel vid kompostering av hushållsavfall eller latrin. Förvaltningen tar också emot och utreder klagomål om nedskräpning.  

Sidan uppdaterad: 2022-01-04