Kommunalt vatten och avlopp

Det är inte möjligt att erbjuda kommunalt vatten och avlopp för alla fastigheter inom kommunens gränser. Man fattar därför beslut om vilka fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet där kommunen är skyldig att ordna med vatten och avlopp. De som är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet bildar tillsammans ett VA-kollektiv.

VA ute på uppdrag.

VA-avgifterna består av anläggningsavgift och brukningsavgift. Anläggningsavgiften är en engångsavgift som man betalar för att få ta del av vatten- och avloppsnätet via en förbindelsepunkt. Brukningsavgiften består av en fast avgift och en rörlig avgift baserad på vattenförbrukning. 

VA-verksamheten finansieras inte med skattepengar utan de avgifterna man tar ska täcka alla kostnader för exempelvis ledningsnät, reningsverk, investeringar samt kundfakturering. Verksamheten bedrivs till självkostnadspris, den ska uppvisa ett nollresultat och får varken gå med vinst eller förlust. 

För att ta del av aktuella priser för bruknings- och anläggningsavgifter se Taxor och avgifter.

Vattenmätare beställer du genom att ringa till kontaktcenter, 054-51 50 00.

Sidan uppdaterad: 2024-01-25