Kommunalt vatten och avlopp

Det är inte möjligt att erbjuda kommunalt vatten och avlopp för alla fastigheter inom kommunens gränser. Man fattar därför beslut om vilka fastigheter som ska ingå i ett så kallat verksamhetsområde där kommunen är skyldig att ordna med vatten och avlopp. De som är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet bildar tillsammans ett VA-kollektiv. Kommunen utvidgar verksamhetsområdet kontinuerligt, ofta i den riktning där man genom samråd med planavdelning och miljö- och byggförvaltningen, planerar att låta kommunen växa.

Verksamheten finansieras inte med skattepengar utan kostnaderna ska bära sig själva genom avgifter som ska täcka alla kostnader för exempelvis ledningsnät, reningsverk, investeringar samt kundfakturering. VA-verksamheten bedrivs till självkostnadspris och ska uppvisa ett nollresultat, vilket innebär att det varken får gå med vinst eller förlust.

VA-avgiften består av anläggningsavgift och brukningsavgift. Anläggningsavgiften är en engångsavgift som man betalar för att få ta del av vatten- och avloppsnätet via en förbindelsepunkt. Brukningsavgiften består av en fast avgift och en rörlig avgift baserad på vattenförbrukning. 

För ett vanligt hushåll är den fasta delen av avgiften ca 300 kr/månad eller 3600 kr/år. När man anslutit sig installeras en vattenmätare för att kunna mäta förbrukningen. Kostnaden för vattnet är för närvarande 28,97 kr/kubikmeter. 

Vattenmätare beställer du genom att ringa till kontaktcenter, 054-51 50 00.

Sidan uppdaterad: 2022-02-09