Lokaliseringsutredning för hamnar

Lokaliseringsutredning för hamnar på Hammarö kommun godkändes av kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-20.

Det finns ett upplevt behov av ytterligare båtplatser för fritidsbåtar inom Hammarö kommun.   

Syftet med lokaliseringsutredningen för hamnar är att ge ett underlag till översynen av kommunen översiktsplan, genom att utreda lämpliga platser för småbåtshamnar och upplag, beskriva nuläge, potential, värden och restriktioneer, förslag och konsekvenser. Studien ska också utmynna i en utvecklingsstrategi samt en policy för hur kommunen bör förhålla sig  till framtida förfrågningar.

Lokaliseringsutredningen omfattar Hammarö kommuns norra delar, då det tidiagre tagits pricipbeslut att värna de södra delarna av ön för natur- och friluftslivets ändamål. Utredningen berör Vänern samt delar av Klarälven, Skoghallsådran. Utredningen berör även mark inom den norra delen av kommunen som kan vara aktuell för en central uppslagsplats.   

Sidan uppdaterad: 2020-05-15