Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser används inom begränsade områden utan detaljplan för att reglera mark- och vattenanvändning samt bebyggelsemiljöns egenskaper. Områdesbestämmelser antas för att säkerställa syften i översiktsplanen eller för att tillgodose riksintressen.

Till skillnad från detaljplaner ger områdesbestämmelser ingen formell byggrätt, utan möjligheten att bygga avgörs efter lämplighetsprövning vid ansökan om bygglov. Områdesbestämmelser är bindande för bygglovprövningen. I kommunen finns det områdesbestämmelser på Rud, Västra Stranden och flera andra mindre områden.

Sidan uppdaterad: 2020-05-18