Strandskydd

Allmänhetens tillgång till stränderna är av stor betydelse för friluftsliv och rekreation. Övergången mellan land och vatten är även betydelsefull för en rad olika livsmiljöer som många arter är beroende av.

klippor i förgrunden och Vänern i bakgrunden

Syftet med strandskyddet är således att främja tillgången till stränder för friluftsliv och motverka privatisering samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskyddet på Hammarö varierar från strandlinjen mellan 100 och 150 meter upp på land och ut i vatten.

Vad omfattas av strandskyddsbestämmelserna?

Miljö- och byggnadsnämnden kan besluta om dispens från strandskyddet i samband med ansökan om ett förhandsbesked eller ett bygglov. Man kan även behöva dispens för bygglovsbefriade åtgärder t.ex. friggebodar, bryggor, anläggande av gräsmatta etc.

De här åtgärder omfattas av strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken:

  • Bygga nytt eller ändra användningen av befintliga byggnader.
  • Gräva eller förbereda för byggnationer.
  • Utföra anläggningar eller anordningar som försvårar eller hindrar allmänheten att nyttja områden som är tillgängliga enligt allemansrätten.
  • Ingrepp som väsentligt försämrar livsvillkoren för djur och växter till exempel trädfällning, muddring, bryggor, båthamnar och pirar med mera.

 

Man ska kunna passera längs vattnet

Det är inte tillåtet att upphäva strandskyddet, eller ge dispens från strandskyddet, för den del av stranden som behövs för att allmänheten ska kunna passera mellan strandlinjen och de planerade byggnaderna eller anläggningarna. Avsikten med den fria passagen är att strandskyddets syften ska kunna tillgodoses inom denna del av stranden. Kravet på fri passage gäller dock inte om byggnaderna eller anläggningarna för sin funktion måste ligga vid vattnet.

Kan jag få dispens från strandskyddet?

För att få dispens krävs att det finns särskilda skäl
enligt miljöbalken 7 kap 18 c §:

18 c § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

För åtgärder som sker i vattnet kan det även krävas tillstånd för vattenverksamhet. För ett sådant tillstånd kontakta Länsstyrelsen.  

Sidan uppdaterad: 2023-05-12