Kommunala markanvisningar

Hammarö kommun har ingen pågående markanvisning.

Enligt lag om kommunala markanvisningar (SFS 2014:899) är de kommuner som genomför markanvisningar skyldiga att anta riktlinjer. Hammarö kommun antog de framtagna riktlinjerna för markanvisningsavtal i kommunfullmäktige 2017-10-30.

Riktlinjerna för markanvisningar ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggelse, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning. 

Syftet med att upprätta markanvisningsavtal är att säkerhetsställa att marken nyttjas på ett sätt som överensstämmer med kommunens översiktsplan, visioner och riktlinjer för bostadsförsörjning samt stödja genomförandet av byggnation enligt gällande detaljplan. Kommunen ges härigenom möjlighet att påverka ett områdes innehåll, byggnaders utformning och bostäders upplåtelseform

Sidan uppdaterad: 2020-01-24