Vår värdegrund

Under 2016 började arbetet med att ta fram en värdegrund för de anställda och förtroendevalda i Hammarö kommun. Vår värdegrund sammanfattar de värderingar vi står för och vill leva efter. Värderingarna ska genomsyra allt vi anställda gör, ge oss kraft och energi och vägleda oss i det vardagliga arbetet. Alla anställda och förtroendevalda har varit med i processen och haft möjlighet att påverka arbetet med att ta fram värdegrunden. Här kan ni ta del av vår resa från start fram till nu, då vi arbetar med att efterleva värdegrunden i alla våra verksamheter.

vardegrund.png

Bakgrund

Den 16 januari 2016 gav kommunstyrelsen i Hammarö kommun uppdraget att ta fram en gemensam värdegrund att gälla för Hammarö kommunkoncern. För att leda arbetet tillsattes en projektgrupp med representanter från kommunens samtliga förvaltningar. Projektet pågick från och med 2016 till och med maj 2018, och implementeringsarbetet är nu i full gång i samtliga verksamheter.
Projektplanen slog fast att värdegrunden skulle tas fram utifrån en bred förankringsprocess, där både förtroendevalda och samtliga medarbetare skulle vara involverade i arbetet. I projektidén tryckte man särskilt på att processen att ta fram värdegrunden är lika viktig som slutresultatet. Att värdegrunden tagits fram med bred delaktighet bland samtliga förtroendevalda och medarbetare är en viktig del i implementeringen.

Varför ska vi ha en kommungemensam värdegrund?

Värdegrundsarbetet syftar till att arbeta fram en värdegrund för Hammarö kommunkoncern som samtliga medarbetare och förtroendevalda känner sig berörda av. Värdegrunden ska vara väl förankrad och välkänd av alla medarbetare. Värderingarna i värdegrunden ska genomsyra och vägleda i det vardagliga arbetet och skapa stolthet och glädje över att arbeta i kommunen. Processen med att arbeta fram värdegrunden ska göras på ett sådant sätt att alla känner sig engagerade och delaktiga. Värdegrundsarbetet ska också utmana och beröra oss som människor och få oss att ta ställning till vilka värderingar vi står för och vill leva efter. Ytterst ska värdegrundsarbetet syfta till att skapa mervärde för dem vi är till för.


Så gick det till när vi arbetade fram Hammarö kommuns värdegrund

Samtliga förtroendevalda, chefer och medarbetare i Hammarö kommun har haft möjlighet att delta i värdegrundsövningar för att ta fram de värderingar som är viktigast att efterleva i vår kommun. Dokumentationen från värdegrundsövningarna strukturerades och analyserades av projektgruppen, och utgjorde underlag när värdegrunden arbetades fram. Kommunfullmäktige beslutade att anta den nya värdegrunden för Hammarö kommun den 25 september 2017.
Efter att kommunfullmäktige antagit värdegrunden påbörjade projektgruppen arbetet med att ta fram en verktygslåda för implementering av värdegrunden. I verktygslådan finns dels ett verktyg för att mäta nuvarande kultur i arbetsgrupperna, dels verktyg för att arbeta med de värderingar som fullmäktige slagit fast att kommunen ska eftersträva. Värdegrundsarbetet ska pågå kontinuerligt framöver i alla verksamheter, även om projektet avslutades i och med att verktygslådan lanserades. 

Sidan uppdaterad: 2021-11-30