Förslag till bostadsförsörjningsprogram

Hammarö kommuns bostadsförsörjningsprogram fanns utställt för samråd från 2023-06-15 till 2023-09-01. Programmet arbetas nu om efter inkomna synpunkter och förväntas ställas ut för granskning under våren 2024.

Lägenhetshus med utsikt över vatten

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) är det kommunernas ansvar att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Kommunstyrelens mark- och planavdelning har tagit fram ett förslag till bostadsförsörjningsprogram för åren 2023-2028. Riktlinjerna har särskilt grundats på analys av den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder samt bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningarna.

Syftet med ett bostadsförsörjningsprogram för Hammarö kommun är att tydligare lyfta fram bostadsbehovet kommande åren genom demografiska analyser och att skapa förutsättningar för invånare i kommunen att leva i bra bostäder och främja ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen, både förberedande och genomförda åtgärder. 

Upplysningar lämnas av planarkitekt Hanna Pjevic på tel. 054-51 54 57.

Kommunstyrelsen

Hammarö kommun

Sidan uppdaterad: 2024-02-02