Justering av verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten

Hammarö kommun genomför nu ett omfattande arbete med att säkerställa gränsdragningen av det kommunala verksamhetsområdet. Detta innebär att de fastigheter som ligger inom verksamhetsområdet är garanterade anslutning till VA-kollektivets vatten- och avloppsnät.

Justeringen av verksamhetsområdets gränser påverkar ingen befintlig anslutning eftersom det endast är oetablerad mark som avgränsas. Justeringen följer intentionerna i Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster:

9 § "Om det inom verksamhetsområdet finns en fastighet eller bebyggelse som uppenbarligen inte behöver omfattas av det större sammanhang som avses i 6 §, får verksamhetsområdet inskränkas så att det inte omfattar den fastigheten eller bebyggelsen."

Karta med förslag på VA-verksamhetsområde 2024

Vänligen notera att det brev som skickats ut endast är ett tillkännagivande gällande det nya förslaget.

 

Sidan uppdaterad: 2024-04-05