Överklagande

Om man är missnöjd med ett förslag till plan eller bestämmelser bör man i första hand engagera sig under planprocessen. Det finns då flera möjligheter att lämna synpunkter och att påverka planer i önskad riktning. Om det finns motstridiga intressen ska en intresseavvägning göras av beslutande politiker. Allmänna och enskilda intressen ska vägas mot varandra, liksom olika enskilda intressen. Förhoppningsvis ska processen leda till godtagbara och långsiktigt hållbara lösningar. Men det är inte alltid man når hela vägen.

Hur överklagar man en översiktsplan? 
Själva innehållet i en översiktsplan kan inte överklagas, däremot kan man överklaga översiktsplanen om man anser att den inte tagits fram på ett lagenligtsätt eller om annan instans än kommunfullmäktige antagit den. 

Du kan överklaga översiktsplanen när protokollet om beslutet att anta översiktsplanen justerats och satts upp på kommunens anslagstavla. Du har då tre veckor på dig på att inkomma med ett överklagande. Detta överklagande ska skickas till förvaltningsrätten, skickar du in ditt överklagande till kommunen vidarebefordrar vi det till förvaltningsrätten. 

Alla som bor i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller är taxerad till kommunalskatt i kommunen har rätt att överklaga en översiktsplan. 

Detta gäller också för fördjupade översiktsplaner och tematiska tillägg.

Hur överklagar man en detaljplan eller områdesbestämmelser?

Efter att kommunen har fattat beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan/områdesbestämmelser får beslutet överklagas till mark- och miljödomstolen. För att någon ska ha rätt att överklaga ett sådant beslut måste beslutet angå den klagande och ha gått denne emot. Den klagande måste även, innan granskningstiden gått ut, ha lämnat skriftliga synpunkter som kommunen inte tillgodosett i planen. 

Ett överklagande av ett beslut ska skickas till Hammarö kommun. Överklagandet ska ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då beslutet eller justerat protokoll över beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Om överklagandet har kommit in i rätt tid ska överklagandet och övriga handlingar i ärendet skyndsamt skickas till mark- och miljödomstolen. Har överklagandet kommit in för sent ska kommunen besluta att avvisa det.

Mark- och miljödomstolen kommer i sin tur att bedöma om den klagande har rätt att överklaga, förfarandefrågor och sakfrågor. Därefter fastställs eller upphävs hela antagandebeslutet.  

Ett överklagande ska vara skriftligt. Av överklagandet behöver det framgå vilket beslut som överklagas och vilken ändring den som överklagar vill åstadkomma. Det behöver även framgå vem den klagande är samt kontaktuppgifter. 

 

Sidan uppdaterad: 2020-05-18