Beslut

När vi har gått igenom ansökan och inte funnit att den bryter mot lagstiftningen, är det dags att besluta om lov.

I många ärenden är det byggnadsinspektören som beslutar om lov. I vissa ärenden är det dock bara miljö- och byggnadsnämnden som har rätt att fatta beslut. Det gäller exempelvis nybyggnation utanför planlagt område, förhandsbesked utanför planlagt område eller om grannar har synpunkter.  

Om du får bygglov beviljat, får du beslutet skickat till dig. Även dina närmaste grannar får beslutet. Om någon av de grannarna har haft synpunkter, har de nu möjlighet att överklaga beslutet.

Observera! En beviljad ansökan betyder inte att du får börja bygga. Du måste få ett startbesked för att få börja bygga. Se mer information om tekniskt samråd och startbesked i menyn till vänster.

Om du inte får din ansökan beviljad

Om du får avslag på din ansökan, får du en underrättelse om detta.
Du har därefter tre veckor på dig att överklaga beslutet. I underrättelsen finns information om hur du överklagar. 

Sidan uppdaterad: 2023-05-12