Frågor och svar om kommunalt vatten och avlopp

Vad menas med verksamhetsområde?

Med verksamhetsområde menas det fastställda område inom vilket kommunen är skyldig att ordna med vatten och avlopp. Fastighetsägaren är i sin tur skyldig att betala avgifter för vatten- och avloppstjänster inom det verksamhetsområde där fastigheten ligger. De som är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet bildar tillsammans ett VA-kollektiv.

Vad är ett VA-kollektiv?

VA-kollektiv är benämningen på alla fastigheter som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp. Verksamheten med kommunal vattenförsörjning och rening av avloppsvatten finansieras inte med skattepengar utan kostnaderna ska bära sig själva genom avgifter för de tjänster som nyttjas. Taxan för vatten- och avlopp är utformad så att avgifterna ska täcka alla kostnader för exempelvis ledningsnät, reningsverk, investeringar samt kundfakturering. Vatten- och avloppsverksamheten bedrivs till självkostnadspris och ska uppvisa ett nollresultat, vilket innebär att den inte får gå med vinst.

Vilka avgifter är jag skyldig att betala?

Avgifterna består av en anläggningsavgift och en brukningsavgift. Anläggningsavgiften är en engångsavgift som man betalar för att få ta del av vatten- och avloppsnätet via en förbindelsepunkt. Brukningsavgiften består av en fast del samt en rörlig del baserad på vattenförbrukning. Fakturering sker kvartalsvis.

På min faktura står det lägenhetsavgift, trots att jag bor i en villa. Betalar jag fel avgift?

Nej, det är rätt. Man betalar en lägenhetsavgift för varje bostad i huset oavsett om det är en villa, lägenhet eller exempelvis ett radhus.

Vad är en förbindelsepunkt?

Förbindelsepunkten är gränsen mellan de allmänna ledningar som kommunen ansvarar för och fastighetens egna ledningar som är fastighetsägarens ansvar.

Varför måste jag betala avgifter fast jag inte är ansluten?

När anläggningsavgiften är betald finns det möjlighet att koppla in fastigheten till det kommunala ledningsnätet. Alla som har den möjligheten är med i VA-kollektivet och måste därför betala den fasta delen av brukningsavgiften. Det gäller alltså även innan man är ansluten till kommunens vatten- och avloppsnät. När man sedan ansluter sig ska man installera en vattenmätare och därefter börjar man även betala den rörliga avgiften, som baseras på hur mycket vatten man förbrukar.

Varför tar kommunen betalt så långt i förväg när jag inte ska ansluta mig förrän om ett halvår?

Att man vill ha in pengarna för arbetet med förbindelsepunkt så snart beror på att vatten- och avloppsförsörjningen helt och hållet finansieras med hjälp av avgifter, utan tillskott av skattepengar. Att ligga ute med pengar för en utbyggnad är dålig ekonomi som i förlängningen belastar VA-kollektivet. 

Måste min fastighet anslutas till det kommunala nätet?

Ja, om fastigheten är belägen inom det beslutade verksamhetsområdet ska man ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet.  Det finns dock inget som hindrar att man behåller sin dricksvattenbrunn för exempelvis bevattning.

Sidan uppdaterad: 2024-04-09