Trafiksäkerhet

Här kan du läsa om vad kommunen gör och vad du som boende på Hammarö behöver göra för att bidra till trafiksäkra vägar och gator.

Bilväg i skogen

Höga hastigheter

Fordonens höga hastigheter kan orsaka oro för framför allt barnens säkerhet i trafiken. Många gånger handlar synpunkterna och önskemålen om att fordonsförare kör för fort och att man därför vill ha någon slags trafiksäkerhetsåtgärd i sitt område. Det är fordonsförarens ansvar att anpassa hastigheten efter rådande förhållande för att hinna upptäcka och avvärja trafikfarliga situationer. Om det inte efterlevs blir det en polisiär fråga. Vi tar gärna emot synpunkter eller önskemål, men det är inte alltid vi gör en insats.

Vad gör kommunen?

Vi kartlägger bland annat hastigheterna på vägarna genom trafikmätare. Utifrån resultatet och förutsättningarna på platsen görs en bedömning om en trafiksäkerhetsåtgärd ska prioriteras.

Vi gör mycket sällan insatser i bostadsområden. Det är en miljö där barn leker och där ska man anpassa hastighet och uppmärksamhet efter det.

 

Behöver din häck klippas och ses över?

Häckens höjd är viktig för säkerheten på våra bostadsgator - vad kan du som tomtägare göra för att förbättra sikten?

  • Du som har utfart mot gata bör se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan.
  • Från gatan ska sikten vara fri minst 2,5 meter från gata eller gångbana till uppfarten.
  • Du som har hörntomt som ligger vid gång- eller cykelväg eller väg SKA till att dina växter inte växer högre än 80 cm i en sikttriangel på 10 meter åt vardera håll.
  • Om du ska plantera stora buskar och träd bör detta göras minst 2 meter innanför tomtgräns. Häckplantor och buskplantor bör placeras minst 60 cm innanför tomtgränsen. På så sätt ges växterna ordenligt utrymme att växa utan att riskera trafikanternas sikt.

 

Mer information hittar du i informationsbladet om häckklippning.

Vad gör kommunen?

I juni varje år inventerar vi sikten i korsningar. Om du har häckar eller annan växtlighet som skymmer sikten i korsningar lämnar vi informationsbladet till dig som fastighetsägare. Du har då upp till fyra veckor på dig att åtgärda det. Vid utebliven åtgärd kan vite bli aktuellt.

Sidan uppdaterad: 2023-06-19