Tekniskt samråd

När du har fått bygglov ska ett tekniskt samråd hållas. Syftet med ett tekniskt samråd är att pröva förutsättningen för ett startbesked. Avsikten är att alla inblandade ska få en överblick över vad som kommer att ske och i vilken ordning det kommer att ske och vem som gör vad i processen.

Handlingar inför mötet

Inför mötet skickar du som byggherre in ett förslag till kontrollplan, som du med hjälp av din kontrollansvarige har tagit fram. Ibland ska du också skicka in de tekniska handlingar som krävs för prövning av startbesked. 

Vad omfattar ett tekniskt samråd?

  • Arbetets planering och organisation.
  • Byggherrens förslag till kontrollplan och övriga handlingar.
  • Inventering av farligt avfall (vid rivningsåtgärd).
  • Behov av att vi gör arbetsplatsbesök eller andra tillsynsåtgärder.
  • Behov av färdigställandeskydd.
  • Behov av utstakning.
  • Behov av ytterligare handlingar.
  • Uppföljning av krav som prövas i bygglovet, till exempel tillgänglighet. 


Vi skriver ett protokoll från mötet.

Startbesked krävs för att få börja bygga

Efter det tekniska samrådet, kan vi ge dig ett startbesked. Det är först när du har fått ett startbesked som du får börja bygga. 

Sidan uppdaterad: 2023-05-12