Hälsoskydd

I miljöbalken finns bestämmelser om hälsoskydd. Med hälsoskydd menas åtgärder för att skydda människors hälsa. I Hammarö kommun är det miljö- och byggförvaltningen som ansvarar för tillsyn inom hälsoskyddsområdet.

Skogsglänta i motljus

Tillsyn
Miljö- och byggförvaltningen ansvarar för hälsoskyddsarbetet i kommunen.

Rådgivning till enskilda och företag utgör en stor del av hälsoskyddsarbetet, men förvaltningen ska också genom inspektioner och granskning av egenkontroll, bedöma om det finns risk för olägenheter. 
Om det behövs kan miljö- och byggnadsnämnden förelägga om åtgärder eller förbjuda viss verksamhet.

Förutom bostäder, är lokaler för undervisning, bassängbad och lokaler där allmänheten erbjuds hygienisk behandling, tillsynsobjekt som särskilt lyfts fram i miljöbalken.  

Frågor och svar

Sanitär olägenhet, vad är det?

Många människor är bekanta med uttrycket "sanitär olägenhet".
Rent formellt finns begreppet inte längre kvar, sedan 1999. I miljöbalken talas istället om åtgärder för att hindra uppkomsten av olägenheter för människors hälsa och för att undanröja sådana olägenheter.
En olägenhet för människors hälsa, är en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.
Det kan till exempel röra sig om buller, radon, fukt och mögel, lukt, luftföroreningar, otillfredsställande inomhusklimat eller andra störningar.

Jag har ett bostadklagomål, var vänder jag mig då?

Först och främst vänder du dig till din hyresvärd.
Åtgärdas inte problemet, kan du vända dig till miljö- och byggförvaltningen, som utreder om störningen kan vara en olägenhet för människors hälsa.
Miljö- och byggnadsnämnden kan ställa krav med hjälp av miljöbalken, om det behövs.
Vanliga typer av störningar är till exempel buller från fläktar, eller kan gälla inomhusmiljön som till exempel dålig ventilation, fukt eller mögel. 
Lämna gärna din anmälan via e-tjänsten Olägenhet.

Sidan uppdaterad: 2023-06-13