Behandling av personuppgifter

Från och med 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning.

Hammarö kommun hanterar en mängd olika personuppgifter, för olika ändamål. Det kan exempelvis vara personuppgifter kopplade till elever, brukare eller privatpersoner som söker bygglov eller ekonomiskt bistånd. Vi kan behöva spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer eller fastighetsbeteckning.

Du kan direkt eller indirekt ge oss information om dig själv på olika sätt, till exempel när du skickar ett e-postmeddelande till oss, ringer oss, använder någon av våra e-tjänster eller när du fyller i och lämnar in en blankett till oss som innehåller personuppgifter. Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi också komma att inhämta information från bland annat offentliga register, andra myndigheter och kredit- och upplysningsföretag.

När kommunen behandlar personuppgifter ska behandlingen uppfylla de grundläggande principerna som anges i dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att personuppgifter bara får samlas in för berättigade ändamål som inte är alltför allmänt hållna och att mängden uppgifter ska begränsas till vad som är nödvändigt för ändamålen. Uppgifterna får inte heller sparas längre än nödvändigt.

Dina uppgifter kommer att kunna behöva sparas. Hur länge dina personuppgifter sparas beror på ändamålet med behandlingen. Dina personuppgifter kommer tas bort när de inte längre nyttjas enligt gällande dokumenthanteringsplaner.

Utöver de grundläggande principerna måste det även finnas en laglig grund för behandlingen. De lagliga grunderna för behandling av personuppgifter i kommunen är:

  • Aktivt samtycke från den registrerade
  • Avtal med den registrerade
  • Om det finns en rättslig förpliktelse
  • För att skydda den registrerades grundläggande intressen
  • För att fullgöra en uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Om vi överför dina personuppgifter till länder utanför EU och EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein kommer vi att informera dig.

Skulle en incident inträffa som leder till att dina personuppgifter gått förlorade, felaktigt ändrats eller kommit i orätta händer så kommer vi att meddela dig. Är det en allvarlig incident kommer vi även att anmäla händelsen till Integritetsskyddsmyndigheten. I Hammarö kommun är respektive nämnd personuppgiftsansvarig för sina behandlingar. En samordnare är utsedd på varje förvaltning för att kunna svara på frågor och hjälpa dig vid funderingar. För att utöva dina rättigheter ska du därför vända dig till den nämnd som ansvarar för aktuell behandling. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring (dataportabilitet) eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Ett dataskyddsombud ska finnas för varje nämnd och bolag vars uppgift är att se till att lagstiftningen följs och i Hammarö har vi en kommungemensam funktion för det. 

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Vill du veta mer om dataskyddsförordningen kan du ta del av frågor och svar som du finner här.

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2022-11-22