Höns på din tomt

Höns kan vara trevliga och nyttiga djur och under senare år har det blivit allt mer populärt att hålla höns hemma på sin tomt.

Att tänka på om du ska skaffa höns

Reglerna för att skaffa höns i mindre skala, kan variera lite mellan kommunerna.
Det beror på att man kan ha olika förutsättningar och därför har olika regler i de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön.

På Hammarö har vi i nuläget ingen anmälnings- eller tillståndsplikt för att skaffa hobbyhöns.
Dock behöver man ändå tänka till innan. Därför ger vi följande råd och information till dig som vill skaffa höns:

Grannarna

 • Tala med dina närmsta grannar i god tid om dina planer på att hålla höns och var lyhörd för deras inställning och önskemål. Det kan ofta förebygga eventuella klagomål.
 • Hönshus och rastgård bör inte placeras i direkt anslutning till grannens tomtgräns.
  Ska du bygga ett hönshus, kontrollera om det behövs bygglov eller bygganmälan. Då kan du kontakta en byggnadsinspektör. Det gör du enklast via kontaktcenter på 054-51 50 00. 

Antalet hönor

 • Hönshållningen måste anpassas efter tomtens storlek. På en liten tomt är det sällan lämpligt med fler än kanske 5 höns, medan en större tomt ger plats för fler.
 • Hönshållningen bör inte omfatta tupp, eftersom det medför stor risk för ljudstörningar hos kringboende.

Hälsorisker och miljö

 • Hönshållningen får inte orsaka olägenhet för människors hälsa för kringboende, genom till exempel lukt- eller ljudstörningar.
  Orsakas olägenhet för människors hälsa av din hönshållning, kan det medföra ett föreläggande om åtgärder eller i värsta fall ett förbud att hålla höns på din fastighet.
 • Brister i hanteringen och förvaringen av avfall, leder ofta till problem med råttor, lukt och flugor, vilket ska beaktas. Du bör överväga möjligheten att själv ta hand om avfallet genom kompostering i en isolerad kompost.
 • Fjäderfä kan orsaka allergier, astma och salmonella. Du bör ha och följa särskilda skötsel- och ordningsregler för hur du ska sköta djuren.
 • Ur smittskyddssynpunkt, främst gällande salmonella, bör hönsen inte vara lösa på fastigheten utan ska vistas i sina utrymmen, det vill säga hönshus och hönsgård.
 • Nationella regler med avseende på exempelvis fågelinfluensa för hållning av fjäderfä, ska alltid följas. Dessa regler kan se olika ut över tid beroende på den för tillfället förekommande smittorisken.
 • All hönshållning ska numera registreras hos Jordbruksverket, oavsett antal eller syfte med djurhållningen.
  Läs mer om registreringen på deras hemsida.

Djurskydd

 • Djurhållningen ska ske på ett lämpligt sätt ur djurskydds- och djurhälsosynpunkt och uppfylla de krav som ställs i djurskyddslagstiftningen gällande exempelvis hönshusets inredning och renhållning.
  Mer information om detta finns Jordbuksverkets hemsida. Du kan också kontakta en djurskyddsinspektör på Länsstyrelsen.
Sidan uppdaterad: 2022-07-05