Riktvärden och gränsvärden

Den referensnivå och de gränsvärden som finns för radon, har fastställts i samråd mellan olika berörda myndigheter. 

Gränsvärden finns i föreskrifter som är bindande, till exempel Boverkets byggregler och Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter. 
Referensnivån för radon i exempelvis bostäder, finns i strålskyddsförordningen (2018:506). 

Referensnivån för radonhalter i bostäder och lokaler, där miljö- och byggnadsnämnden har ett tillsynsansvar, är kopplade till begreppet olägenhet för människors hälsa.  

 

Sidan uppdaterad: 2022-05-09