FÖP för Rud

Fördjupning av översiktsplanen för Rud, upprättat 2014-02-04, vann laga kraft 2014-07-24.

Syftet med fördjupningen är att ta ett helhetsgrepp om Rud och dess utveckling, för att säkerställa att en bebyggelseutveckling tar hänsyn till:

• den lantliga karaktären med närhet till natur och vatten 
• behovet av allmänna investeringar i infrastruktur och service
• påverkan på miljön.   

Planens syfte är också att utgöra en ersättning för områdesbestämmelserna och ligga till grund för kommande bygglov, detaljplaner och tillstånd. 
I samband med planarbetet har en miljökonsekvensbeskrivning upprättats.   

Sidan uppdaterad: 2020-05-18