Frågor och svar om bygga

Här kan du läsa vanliga frågor och svar som berör byggande.

Behöver jag bygglov för staket och plank?

Nej för staket men ja för plank. Ett staket får vara max 1,0 meter högt, annars räknas det som plank. 
Tänk på trafiksäkerheten vid korsningar och utfarter: 80 cm är vanlig höjd du har ögonen på när du sitter i en bil - högre staket i utsatta lägen skymmer sikten! 
Utan lov får du också anordna en skyddad uteplats i anslutning till ditt en- och tvåbostadshus. Planket eller muren får då inte vara högre än 1,8 meter, inte sträcka sig längre än 3,6 meter ut från huset och inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. Om grannen godkänner mindre avstånd till tomtgräns får du också bygga närmare utan lov.

Behöver jag bygglov för pergola, spaljé och stängsel?

Nej, smäckra, helt genomsiktliga konstruktioner som pergola, spaljé eller stängsel kräver inte bygglov

Behöver jag bygglov för markarbeten och murar? 

Ja, om du väsentligt ändrar tomtens nivå krävs marklov. Ändringar omfattande mer än cirka 0,5 meter brukar bedömas som väsentliga men det kan variera beroende på tomtens förutsättningar. Utanför planlagt område krävs inte marklov om inte områdesbestämmelser med utökad lovplikt gäller. Tänk på att hålla dig inom din egen fastighet och att du ska klara din egen dagvattenavrinning. Mot gata kan andra regler gälla, kontakta miljö- och byggförvaltningen för mer information.
I normalfall krävs också bygglov för murar som överstiger 0,5 meter. 

Behöver jag bygglov för altandäck?

En altan som innebär en tillbyggnad eller väsentlig ändring av byggnadens fasad kräver bygglov. Om altanen är högre än 1,2 meter eller ligger närmare granne än 4,5 meter krävs bygglov. Bifoga då ritningar och gärna fotografier.

Behöver jag bygglov för pool?

Nej, du behöver inte lov för en helt nedgrävd pool. Om du bygger upp den ovanför marken mer än 0,5 meter eller har tillbyggnader ihop med poolen kan det dock krävas lov för dessa. Tänk på säkerheten och anordna poolskydd. Även skjutbara pooltak kan vara bygglovspliktiga, du kan skicka in bygglovansökan för bedömning av eventuell lovplikt. Tänk på att strandskyddet även omfattar pool och badtunnor.

Behöver jag bygglov för att fälla träd?

Marklov för att fälla träd kan krävas. Olika regler gäller för olika delar av kommunen så kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen om du är osäker vad som gäller för just din fastighet.
I de fall ansökan krävs önskar vi att ni använder vår e-tjänst för ansökan och bifogar en situationsplan där trädet markeras.
Beskriv vad det är för slags träd (tall, ek etc.) och en motivering varför du vill fälla trädet. Skicka gärna med fotografi på trädet. När du har skickat in din ansökan till oss, önskar vi dessutom att du markerar trädet på plats med t.ex. ett färgat band. Detta så att vi enkelt kan se vilket träd du önskar fälla vid ett eventuellt platsbesök. 
Om trädet står på kommunens mark – kontakta servicförvaltningen. Du når dem via Kontaktcenter på 054-51 50 00. 
Vissa träd och alléer omfattas av biotopskydd och får inte tas ned.
Inom strandskyddsområden finns vissa regler som innebär att träd inte får fällas.

Behöver jag strandskyddsdispens för att fälla träd?

Strandskydd innebär förbud att vidta en rad åtgärder inom det skyddade området. 
Åtgärden eller åtgärderna som någon vill göra får inte förändra livsvillkoren för djur och växter.

Behöver jag strandskyddsdispens?

Dispens, det vill säga undantag från förbudet i strandskyddsbestämmelserna, söks vanligtvis hos kommunen, men hos länsstyrelsen om aktuellt området omfattas av Natura 2000- områden eller ligger inom ett naturreservat. 
Du måste till exempel ansöka om dispens för att bygga nytt hus, en brygga eller om åtgärden eller åtgärderna som önskas göras förändrar livsvillkoren för djur och växter. När det gäller om- och tillbyggnader kan du också behöva ansöka om dispens, beroende på om ombyggnaden påverkar hemfridszonen. Kontakta miljö- och byggförvaltningen för mer information om vad som gäller för din fastighet.

Behöver jag bygglov för att få sätta upp solceller/solpaneler?

Normalt behövs inte bygglov när solcellerna ligger tätt mot taket.
Om du däremot sätter en ställning på byggnaden eller på marken där solcellerna placeras, krävs lov. Paneler på kulturhistoriskt värdefulla byggnader kräver normalt lov.

Behöver jag bygglov för att få sätta upp parabolantenn?

Om parabolen har en större diameter än 1 meter och/eller är gemensam för flera lägenheter eller fastigheter krävs lov, annars inte.

Behöver jag bygglov för att få sätta upp markiser?

Nej, inte för rörliga/infällbara markiser. Men, flera bostadsrättsföreningar och hyresvärdar har egna regler om form och färg. Kontakta din styrelse för att få veta vad som gäller i ditt fall.

Behöver jag bygglov för att få sätta upp skärmtak?

Nej om det sitter på ett en- eller tvåbostadshus och: 
- den sammanlagda arean för alla skärmtak på huset inte är större än 15 kvadratmeter,
- inte placeras närmare gräns till granne än 4,5 meter. 
Ett skärmtak ska utgå från fasaden.
Om grannen godkänner det kan du bygga det närmare än 4,5 meter. I andra fall krävs bygglov.
Observera att bygglov alltid krävs för skärmtak på övriga byggnader.

Behöver jag bygglov för en ”friggebod”?

Nej, en friggebod är en bod du får bygga utan bygglov, om den uppfyller vissa krav. Friggebod får byggas i omedelbar anslutning till ett en- eller tvåbostadshus. Den får inte vara ihopbyggd med en annan byggnad, får vara högst 15,0 kvadratmeter, ska ha en taknockshöjd på max 3,0 meter, med ett takutsprånget som är max 0,5 meter och placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns. Den får placeras närmare gräns mot granne om grannen godkänner men måsta alltid ligga minst 4,5 meter från gräns mot gata. 
Du får ha flera bodar av detta slag, men deras sammanlagda yta får inte överstiga de 15,0 kvadratmetrarna. En friggebod får inte vara den enda byggnaden på en fastighet. Observera att strandskyddsdispens kan krävas.

Behöver jag bygglov för en eldstad?

Nej, men du behöver göra en anmälan för installation av eldstad.
I vissa fall behövs en hög skorsten för drag och att nå upp till nocknivå på huset, i dessa fall kan det krävas bygglov för fasadändring av huset.

Behöver jag bygglov för en ventilationsanläggning?

Nej, men du behöver göra en anmälan. Använd gärna vår e-tjänst.

Behöver jag bygglov för att byta kulör på fasad?

Nej, normalt behövs inte bygglov om du byter kulör på ett en- eller tvåbostadshus (om det inte ändrar byggnadens karaktär väsentligt). Särskilda bestämmelser om kulörer och färgtyp kan dock finnas i detaljplan eller områdesbestämmelser.
För kulturellt värdefulla fastigheter kan andra regler gälla.
Kontakta kommunen på telefonnummer 054-51 50 00, angående vad som gäller för just er fastighet.

Behöver jag bygglov för vatten och avlopp?

Det behövs inget bygglov för att din fastighet ska anslutas till kommunalt VA. 
Däremot krävs det tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken, för att ansluta avloppet till en enskild avloppsanläggning, och att det är du som har ansvaret för att ett enskilt avlopp inte förorenar exempelvis brunnar i närheten.
Kontakta en av miljö- och byggförvaltningens miljöinspektörer, för mer information om enskilt avlopp.

Behöver jag bygglov för fönsterbyte?

På kulturhistoriskt värdefulla byggnader bör utgångspunkten vara att befintliga fönster renoveras, i andra hand att de ersätts med nytillverkade kopior. Fönster som kan ”tiltas” till vädringsläge är oftast olämpliga på kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
Ändring av byggnad ska utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara.
Ändring av byggnad kräver bygglov inom detaljplanelagt område om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. Undantag från bygglovsplikt för vissa fasadändringar finns för en- och tvåbostadshus. Vissa detaljplaner kan dock innehålla bestämmelser om utökad bygglovsplikt för fönsterbyte m.m.
Kontakta kommunen på 054-51 50 00, för att ta reda på vad som gäller för din fastighet/byggnad

Behöver jag bygglov eller behöver jag göra en anmälan?

Den som vill göra vissa förändringar i en byggnad kan behöva göra en anmälan till kommunen.
En anmälan måste göras bland annat för viktiga ändringar av konstruktion eller planlösning, installation av eldstad, ändringar av va-installationer och ändringar som väsentligt påverkar brandskyddet och vid underhåll av byggnader som har särskilt bevarandevärde.
Ett syfte med anmälan är att kommunen ska kunna säkerställa att samhällets krav på t.ex. brandsäkerhet, konstruktion eller tillgänglighet för rörelsehindrade uppfylls.
Liksom vid ett bygglov måste du få ett startbesked från kommunen innan byggarbetena får påbörjas.
Observera att anmälningsplikten bara gäller för åtgärder där det inte behövs bygg- eller rivningslov. Om du har sökt lov för byggprojektet kommer kommunen att bevaka att kraven uppfylls genom den handläggningen. 

Vad är ett bygglov?

Ett bygglov är ett myndighetsbeslut på att en viss åtgärd får utföras på en viss plats och att kraven i plan- och bygglagen uppfylls.
Ett bygglov innebär dock inte att du får börja bygga. Bygget får inte påbörjas innan du har fått ett startbesked.

När behöver jag bygglov?

Bygglov behövs bland annat när du vill: 
- bygga nytt
- bygga till
- ändra fasaden (till exempel ta upp ett nytt fönster)
- ändra användningen av en byggnad (till exempel från bostad till förskola)
- uppföra murar och plank
- anordna upplag
- sätta upp skyltar större än en kvadratmeter
- ordna parkeringsplatser (förutom för en- och tvåbostadshus)

Vad är marklov?

Marklov krävs vid väsentlig förändring av marken, vilket enligt rättspraxis är om du fyller upp eller schaktar ur mer än 0,5 meter.
Marklov krävs också i vissa fall för att fälla träd. Bestämmelser om detta finns i planbestämmelserna och är till för att bevara den gröna och vackra karaktären på Hammarö. De stora träden är viktiga i den bebyggda miljön för såväl människor som djur och de utgör viktiga inslag i landskapsbilden.

Vad är ett rivningslov?

För att riva byggnader, eller delar av byggnader, inom detaljplanelagt område krävs rivningslov. Utanför planlagt område krävs en rivningsanmälan. Det gäller inte för åtgärder som inte krävt lov från början, till exempel friggebodar.

Vad är ett förhandsbesked?

Förhandsbesked kan du begära om det råder oklara förutsättningar om vilka möjligheter det finns att bygga eller dela din fastighet. Förhandsbesked kräver ett myndighetsbeslut.
Det är alltså inte ett snabbt besked som kan ges muntligt, utan alla ärenden behandlas på miljö- och byggnadsnämndens sammanträde.

Vad är ett villkorsbesked?

Du kan be kommunen om ett villkorsbesked innan du ansöker om lov.
Genom ett villkorsbesked kan du t.ex. få veta om den tänkta åtgärden är ett betrakta som ombyggnad eller en annan ändring. En ombyggnad kan medföra att miljö- och byggnadsnämnden ställer krav på exempelvis tillgänglighetsanpassning av hela byggnaden.
Det kan därför vara viktigt att veta om nämnden bedömer åtgärden som en ombyggnad eller inte. Kommunen är dock inte bunden av villkorsbeskedet.

Hur mycket får jag bygga på min tomt?

Stora delar av kommunen är planlagd. Det betyder att det finns detaljplaner eller områdesbestämmelser som reglerar hur mycket och hur du får bygga. Vill du veta vad som gäller för just din fastighet – kontakta kommunen 054-51 50 00 eller mbn@hammaro.se. Om du e-postar, skriv vilken fastighet det gäller och till vilken adress vi ska skicka materialet.
Om du ringer, ha gärna aktuell fastighetsbeteckning i beredskap så kan du få svar fortare! 

Vad regleras i planbestämmelser?

Planbestämmelserna anger vad din tomt får användas för, t.ex. för bostäder, garage eller kontor. Vanliga bestämmelser fastställer byggnaders maximala yta och höjd, antal våningar, om vinden får inredas och inom vilken del av tomten byggnaderna får uppföras. I många planer från senare år ingår också kravet att du ska söka lov för att fälla träd och speciella krav på färgsättning. 

Hur får jag tag på ritningar på mitt hus?

Du kan beställa kopior på handlingar som finns i kommunens arkiv.
Använd gärna vår e-tjänst för att göra din beställning.
Du kan också ringa Kontaktcenter 054-51 50 00 eller e-posta till kommun@hammaro.se
Om du e-postar, skriv vilken fastighet det gäller och till vilken adress vi ska skicka materialet.
Om du ringer, ha gärna aktuell fastighetsbeteckning i beredskap så kan du få svar fortare! 
Kopior tar vi betalt för enligt särskild taxa. 

Behöver jag en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig ska finnas för de flesta byggprojekt där det krävs lov eller anmälan. Uppgift om vem som ska vara kontrollansvarig ska finnas med redan i byggherrens ansökan om lov eller anmälan. 
Den kontrollansvarige ska hjälpa byggherren att göra en kontrollplan och se till att kontrollplanen och olika bestämmelser följs. Den kontrollansvarige ska också delta vid det tekniska samrådet och på kommunens arbetsplatsbesök. Kontrollansvariga ska vara certifierade.

Kontrollansvarig behövs inte för: 
- Åtgärder och byggen som inte behöver bygglov och anmälan 
- Enklare åtgärder 
Exempel på enkla åtgärder:
- Små ändringar i en- eller tvåbostadshus. 
- Byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, förutsatt att byggnaden inte är en särskilt värdefull byggnad. 
- Skyltar 
- Rivning av små byggnader där det inte uppkommer miljöfarligt avfall. 
- Markåtgärder, om man förändrar marknivån mindre än 0,5 meter. 
- Installation av eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation.
Hitta kontrollansvariga, sakkunniga och intygsgivare på Boverkets hemsida.

Vilka ritningar och andra handlingar krävs för min ansökan? 

 En ansökan innehåller normalt:
- ifylld ansökan (via vår e-tjänst)
- förslag till kontrollplan
- uppgift om kontrollansvarig
- planritningar
- fasader
- sektion
- situationsplan eller nybyggnadskarta
- markplaneringsritning

Alla handlingar ska vara fackmannamässigt utförda, skalenliga och ska skickas in i A4 eller A3-format. Exempel hittar du här.
Om du använder möjligheten att göra din ansökan via vår e-tjänst, kan du bifoga de handlingar som krävs digitalt.
Läs mer på om att söka bygglov på nätet här.

Vilka handlingar ska lämnas till kommunen vid en anmälan?

Följande handlingar ska skickas till bygglovsenheten:
- Ifylld anmälan (via vår e-tjänst), inklusive uppgift om eventuell kontrollansvarig
- Ritningar 

I vissa fall kan det även krävas :
- Teknisk beskrivning 
- Konstruktionshandlingar
- Förslag till kontrollplan 
- Brandskyddsdokumentation
- Energiberäkning

Alla handlingar ska vara fackmannamässigt utförda, skalenliga och skickas in i A4 eller A3-format.

Vad för typ av situationsplan krävs när jag söker bygglov?

En situationsplan för att kunna behandla bygglovsansökan behövs alltid vid ny- och tillbyggnader av hus. 
Situationsplan i form av nybyggnadskarta krävs vid: 
- nybyggnad av huvudbyggnader
- nybyggnad av uthus, garage etc. samt tillbyggnader över 40 kvm byggnadsarea inom planlagt område

I övriga fall av tillbyggnader eller nybyggnader krävs alltid ett utdrag ur primärkartan för att säkerställa placeringen skalenligt på fastigheten.

Får man bygga i tomtgräns?

Vanligtvis står det i planbestämmelserna hur nära tomtgränsen du får bygga. Om det inte står något om avstånd till tomtgräns gäller 4,5 meter om planen är äldre än från 1987. Är planen från 1987 och framåt och det inte står något om avstånd till tomtgräns gäller att olägenhet inte ska uppkomma för grannen samt att brandkrav uppfylls och att byggnadstraditionen i området bevaras.
Uthus kan ofta placeras närmare tomtgräns än huvudbyggnader. Tänk på att du ska kunna bygga och underhålla utan att inkräkta på grannfastigheten samt klara din egen vattenavrinning.

Vad är ”fackmannamässiga” ritningar?

Ritningarna till en bygglovsansökan ska vara fackmannamässigt utförda. Du får själv göra din bygglovsritning, kravet är dock att den utförs på ett fackmannamässigt sätt. Vi råder dig att anlita en fackman, som kan hjälpa dig med mycket mer än bara ritningar, t.ex. välja hustyp som passar på just din tomt och för området, visa hur hänsyn ska tas till befintlig vegetations- och markförhållanden samt lokal tradition. Minimikravet för fackmannamässighet är dock att ritningarna ska vara: 
- måttsatta 
- skalenliga
- svart-vita och kontrastrika (för att möjliggöra arkivering). 
- inte ritade på millimeter- eller rutat papper

Dessutom ska förslaget vara genomprojekterat. Det innebär att bland annat att: 
- takfötter och andra konstruktiva detaljer måste ha en viss tjocklek för att kunna byggas
- marklinjer ska redovisas – befintliga och nya. Linjerna ska möta varandra för att kunna säkerställa att lutningar blir genomförbara och att utformningen kan bedömas. 

Hur definierar man en våning?

Inom detaljplanelagt område regleras vanligtvis hur många våningar byggnader får ha. Det är skillnad på våning, vind och källare. 
För att utrymmet ska räknas som vind och inte som våning får byggnadshöjden inte vara högre än 0,7 meter än nivån för vindbjälkslagets översida.
 För källare gäller att det ska vara maximalt 1,5 meter från överkant av bjälklag till markens medelmarknivå. Detta står i Plan- och byggförordningen.
De flesta områdesbestämmelser och en del detaljplaner har begränsat vinden genom t.ex. en uttalad maximal invändig nockhöjd och en lägre takvinkel.

Hur mycket kostar ett bygglov?

Dina avgifter för bygglovet regleras i Bygglovtaxan, som antagits av Kommunfullmäktige. I vissa fall tillkommer också en avgift för detaljplan. 

Kan jag få bidrag till mitt byggprojekt?

Har du eller din familj på grund av funktionsnedsättning behov av att anpassa din bostad, kan du ansöka om bidrag till bostadsanpassning hos miljö- och byggnadsnämnden. 
Du ska bifoga ett intyg från läkare eller arbetsterapeut. 

Får jag börja bygga direkt när jag fått mitt lov?

Nej!
Innan du börjar bygga måste du också ha fått ett startbesked av kommunen.
Det får du i de flesta fall efter att du haft tekniskt samråd med kommunen. 
När ni fått startbesked och bygglovet ännu inte vunnit laga kraft, rekommenderar vi er att inte starta bygget förrän bygglovet har vunnit laga kraft.
Ni får dock på egen risk påbörja arbetena under ovanstående förutsättningar. 

Vad betyder laga kraft?

Lov- och förhandsbesked ska kunna vinna laga kraft, så att den enskilde inte riskerar att drabbas av överklaganden långt i efterhand. 
När ett beslut om bygglov eller förhandsbesked fattats meddelas detta genom delgivning till berörda grannar och andra sakägare samt kungörelse i Post- och Inrikes tidningar
Personer som delges, kan överklaga beslutet inom tre veckor från delgivningen. De personer som inte delges, kan överklaga beslutet inom fyra veckor från kungörelsen i Post- och Inrikes tidningar. 
Ett beslut som inte överklagats, vinner laga kraft när besvärstiden är över.
Giltighetstiden för lov är normalt att åtgärden måste påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft.

Hur länge gäller bygglovet?

Du måste börja bygga inom två år från att beslutet vann laga kraft, annars upphör lovet att gälla. Arbetet ska vara avslutat inom fem år.
Om du märker att ditt bygge går över femårsgränsen, måste du söka nytt bygglov.

Om jag inte är nöjd med ett beslut – vad kan jag göra?

Om du inte är nöjd med en lovprövning, som sökande eller sakägare, har du möjlighet att överklaga. 
Överklagan ska göras inom tre veckor från den dag du fick besked om beslutet.
För alla, som inte ska få beslutet genom skriftlig delgivning, räknas tiden från den dag som infaller en vecka efter beslutet kungjordes i Post och Inrikes tidningar.
Överklagandet ska adresseras till Länsstyrelsen, men skickas till:
Hammarö kommun
Miljö- och byggförvaltningen
Box 26
663 21 Skoghall

Vem är byggherre?

Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, mark-, installations- eller rivningsarbeten.
Byggherren är alltid ytterst ansvarig för att byggnaden eller anläggningen uppfyller gällande normer och bestämmelser. Det är byggherren som ska se till att kontroller och prövning utförs i tillräcklig omfattning.
Byggherren ska underrätta miljö- och byggförvaltningen om vem som är kontrollansvarig. 

Vad ska finnas i en kontrollplan? 

En kontrollplan är, enligt plan- och bygglagen, det samlade dokumentet som beskriver den kontroll som byggherren ska utföra i ett byggprojekt. Byggherren ska med hjälp av den kontrollansvarige göra ett förslag till kontrollplan för projektet. Kommunens handläggare fastställer den oftast genom ett startbesked efter det tekniska samrådet.

- I kontrollplanen beskrivs bland annat:
- vilka kontroller som ska göras och vad de kontrolleras mot
- vem som ska göra kontrollerna
- vilka anmälningar som ska göras till kommunen
- Vilka arbetsplatsbesök kommunen bör göra

När krävs utstakning och lägeskontroll?

Innan du börjar bygga ska byggnadens läge stakas ut på marken. För nya byggnader krävs alltid utstakning. Vid tillbyggnader kan lägeskontroll vara tillräcklig för att säkerställa att bygget är byggt på platsen som bygglovet föreskriver. Byggnadsinspektören avgör från fall till fall om lägeskontroll behövs (det står i bygglovsbeslutet). Utstakning kan utföras av företag eller person med tillräcklig kompetens eller av kommunens egen personal. 

Vad har jag som konsument för skydd?

Sedan 2005 gäller nya regler som stärker konsumentskyddet vid byggande av småhus. Reglerna finns bland annat i konsumenttjänstlagen och lagen om färdigställandeskydd.
De ska alltid tillämpas när en konsument och en näringsidkare har avtalat om en småhusentreprenad, oavsett vad konsumenten och näringsidkaren har kommit överens om. 
Du kan också få svar på frågor kring konsumentskydd, rättigheter och skyldigheter i boendet från kommunens konsumentrådgivning

Behöver jag färdigställandeskydd?

Det finns lagstadgade krav på att byggherren ska se till att färdigställandeskydd tecknas när ett hus byggs eller byggs om. 
Vid nybyggnad av en- eller tvåbostadshus (småhus), ska alltid färdigställandeskydd/bankgaranti finnas.
Om entreprenaden kostar mer än tio basbelopp, ska färdigställandeskydd finnas. Vid tillbyggnad och anmälningspliktiga inre åtgärder, samt för entreprenader med en byggkostnad på mindre än tio prisbasbelopp prövar kommunen (miljö- och byggnadnämnden) om detta krävs.

Vad är ett färdigställandeskydd?

Ett färdigställandeskydd är en försäkring eller en bankgaranti som är tänkt att hjälpa byggherren i egenskap av konsument om entreprenören till exempel går i konkurs eller av annan anledning inte kan fullgöra sina åtaganden. 

När krävs färdigställandeskydd?

Ett färdigställandeskydd ska finnas när en näringsidkare, för en konsuments räkning, utför vissa arbeten som avser ett småhus.
Det behövs alltså inte för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus. Det är byggherren som ska se till att ett färdigställandeskydd finns om det krävs ett sådant, men det tecknas ofta av näringsidkaren/entreprenören. Finns det flera entreprenörer krävs färdigställandeskydd för varje avtal.

Om en näringsidkare har åtagit sig att för en konsuments räkning utföra arbeten som avser en- eller tvåbostadshus (småhus), ska det i den omfattning som anges i Lag om färdigställandeskydd 2 och 3 §§ finnas ett färdigställandeskydd, som består av en försäkring eller en bankgaranti. Enligt 4 § ska konsumenten ska se till att det finns ett färdigställandeskydd.  

Vad är ett startbesked?

Startbeskedet är klartecknet från kommunen, om att en åtgärd som kräver lov eller anmälan får påbörjas efter att du har fått ett bygglov.

I startbeskedet ska kommunen:
- fastställa kontrollplanen
- bestämma villkor för att påbörja bygget
- bestämma villkor och tid för utstakning
- bestämma vilka handlingar som ska lämnas in inför beslut om slutbesked
- upplysa om krav i samband med bygget enligt andra lagar än plan- och bygglagen

Vad är ett slutsamråd?

Ett slutsamråd ska hållas om ett tekniskt samråd tidigare har hållits. Slutsamrådet hålls normalt på byggarbetsplatsen.
 
Vid samrådet ska diskuteras:
- hur kontrollplanen och andra villkor för bygget har följts
- eventuella avvikelser från de krav som tidigare ställts
- den kontrollansvariges utlåtande
- kontrollansvariges och kommunens dokumentation över besök på byggarbetsplatsen
- eventuellt behov av andra åtgärder
- förutsättningar för slutbesked
Om det är uppenbart onödigt att hålla ett slutsamråd kan kommunen besluta att avstå ifrån det.

Vad är ett arbetsplatsbesök?

Kommunen ska göra minst ett arbetsplatsbesök om tekniskt samråd har hållits.
Kommunens byggnadsinspektör ska då kontrollera att kontrollplanen och bygglovet har följts, att den kontrollansvarige är närvarande i föreskriven utsträckning och att inget uppenbart strider mot byggreglerna.

Vad ska jag med ett slutbesked till?

Ett slutbesked är ”kvittot” på att alla krav som ställts i samband med bygget har uppfyllt. En byggnad där det krävts bygglov eller anmälan får inte tas i bruk förrän kommunen har utfärdat ett slutbesked. Den som ändå gör det kan drabbas av byggsanktionsavgift. 
Behandla slutbeskedet som en värdehandling för framtiden! Det är viktigt att det finns även den dag huset ska säljas.

Vem är sakägare?

Med sakägare menas i vanliga fall tomtgränsgrannar ("lagfarna ägare" eller rågrannar) och grannar på andra sidan mindre gator. Vid bygglovsansökningar för större objekt kan sakägarkretsen vara större. 
Under handläggningen av bygglov är kommunen skyldig att ge sakägarna möjlighet att lämna synpunkter på ett bygglov när en ansökan strider mot detaljplanen eller ligger utanför planlagt område. 

Vem beslutar om bygglov?

Enligt plan- och bygglagen är det miljö- och byggnadsnämnden som fattar beslut om bygglov. Tjänstemännen på miljö- och byggförvaltningen fattar beslut om bygglov i ärenden på uppdrag av nämnden. Det kallas beslut på delegering.
Beslut i Hammarö kommun, fattas i drygt 90 procent av ärendena på delegering. 

När är min ansökan komplett?

Din ansökan är komplett när kommunen fått in alla handlingar som behövs för att pröva ditt ärende. Handläggningstiden får då ta maximalt 10 veckor. Tiden får dock förlängas en gång, med högst tio veckor.

Vad finns det för krav på tillgänglighetsanpassning?

Nytt är att kommunen redan i bygglovprövningen ska pröva om byggnaden uppfyller kraven på lämplighet för sitt ändamål och tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. 
Du behöver därför lämna in handlingar som underlag för att kommunen ska kunna pröva även lämplighet och tillgänglighet/användbarhet.
Kravet på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga gäller inte för fritidshus med högst två bostäder eller för arbetslokaler om kravet är obefogat med hänsyn till arten av den verksamhet som lokalen är avsedd för.

Vad är samordnad handläggning vid miljöpåverkan?

Kommunen ska samordna ärenden om bygglov och förhandsbesked med handläggningen av anmälningsärenden enligt miljöbalken. Det innebär bland annat att den som vill bygga får möjlighet att yttra sig om frågorna i ett sammanhang.

Sidan uppdaterad: 2023-05-12