Insamling av slam

Slamavskiljare och slutna tankar töms av kommunens anlitade entreprenör, UTAB, enligt schema eller via budning. Antalet schemalagda tömningar bestämmer du i samråd med Hammarö kommun eller entreprenören. Är du i behov av akut tömning kan du beställa detta mot en extra avgift.

Innan schemalagd tömning sker får du ett aviseringskort utskickat innehållande information om vilken vecka slambilen avser att komma. Minsta tillåtna tömningsintervall i Hammarö kommun är en gång per år för permanentboende och en gång vart annat år för fritidsboende. Önskar du färre tömningar erfordras dispens av miljö- och byggnadsnämnden. 

Dispens

Det finns möjlighet att söka dispens för lägre hämtningsintervall hos miljö- och byggnadsnämnden. Då skickar du in en skriftlig ansökan till:

Miljö- och byggförvaltningen
Box 26
663 21 Skoghall

Handläggning av dispensansökan är avgiftsbelagd enligt miljö- och byggförvaltningens taxa. Tänk på att dispensen är personlig och upphör om fastigheten byter ägare eller om förhållanden som föranlett dispensen ändras. 

Avgifter för slamtömning

Läs mer

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2023-01-23