Riskklassning av anläggningar till och med 2023

Till och med 2023 ska alla registrerade livsmedelsanläggningar riskklassas. Riskklassningen genererar en årlig kontrolltid och en årlig kontrollavgift för verksamheten. Avgiften ska betalas årligen i förskott.

Riskklassning - hur fungerar det?

Riskklassningen bygger på en modell framtagen av Livsmedelsverket, där vissa förbestämda typer av verksamheter ger olika riskpoäng.

Beroende på verksamhetens omfattning och om mat tillagas för känsliga grupper (barn under fem år, äldre, allergiker), hamnar verksamheterna i en av 8 olika riskklasser.
Riskklassningen, en informationsmodul och en erfarenhetsmodul, där inspektionsresultat ligger till grund för bedömningen, avgör vilken den årliga kontrolltiden ska bli.

Informationsmodulen

En del av kontrollen har som syfte att motverka att konsumenter blir lurade eller vilseledda av den information som ges om produkten, ex. via märkning eller menyer. Beroende på vilken typ av information livsmedelsverksamheten hanterar, görs ett kontrolltidstillägg.

Erfarenhetsmodulen

Om företaget visar sig ha en mycket bra egenkontroll, god hantering av maten och få avvikelser vid inspektion, så kan antalet kontrolltimmar sänkas efter särskilt beslut.
Om företaget däremot sköter sig dåligt, kan antalet kontrolltimmar komma att fördubblas.

Vill du veta mer ingående hur riskklassningen går till, så kan du läsa mer här.

Årlig avgift

Den årliga kontrolltiden som tilldelas livsmedelsanläggningen vid riskklassningen, ligger till grund för verksamhetens årliga avgift. Timavgiften är för närvarande 1 377 kronor och kan indexuppräknas av miljö- och byggnadsnämnden årligen.
Exempelvis: 
5 timmar*timavgiften (1 377 kr) = en årsavgift på 6 885 kronor.

Avgift för kontroll som inte var planerad

Om verksamheten inte klarar kraven i lagstiftningen och det därför krävs uppföljande besök eller provtagning eller om det kommer in klagomål som visar sig vara befogade, så får verksamheten stå för alla de kostnader som den extra kontrollen medför.
Exempelvis kan livsmedelsföretagaren få betala för kontrolltiden, restiden, tid för administration, provtagning och analyskostnader.
Timavgiften för kontroll som inte var planerad är 1 298 kronor.

Avgift för anmälan för registrering

För registrering av livsmedelsanläggning, tas en handläggningsavgift ut som motsvarar en timmes handläggningstid, det vill säga 1 377 kronor.
Oftast ska även den första årliga kontrollavgiften betalas i samband med registreringen.
Taxan för livsmedelskontoll i Hammarö kommun, hittar du här

Sidan uppdaterad: 2023-04-25