Näringslivsforum

Näringslivsforum i Hammarö kommun består av företagare och representanter från både politiken och tjänstepersoner och det ska vara en arena för samtal mellan kommunens ledning och företrädare för det samlade näringslivet. Näringslivsforum ska skapa en god dialog och vara ett forum där angelägna frågor kan lyftas för ett framgångsrikt och växande näringsliv. Det är ett sätt för kommunen att ta del av företagarnas perspektiv och ett sätt att stärka kommunens dialog med näringslivet.

Män och kvinnor sitter i en trappa.

 Bakre raden från vänster: Solweig Gard, Annica Tollén, Martin Hagström, Henrik Lööw (är inte längre med), Annika Axelsson, Camilla Brolin, Cecilia Fjellman Fredholm. Sittande i mitten: Jonas Kramer, Bosse Henriksson. Sittande längst fram: Kicki Öijeberg, Caroline Depui och Sarah Lindström. 

Näringslivsforums roll

Näringslivsforum verkar för att få en naturlig koppling mellan kommun och näringsliv där alla företagare kan vara med och påverka Hammarö kommuns utveckling. En levande dialog mellan företag, politiker och tjänstemän är mycket viktig för att nå ett bra näringslivsklimat.

Näringslivsforums medlemmar

Näringslivsforums medlemmar tillsätts vid varje ny mandatperiod. Kommunen samlar in nomineringar som tas till Kommunstyrelsens arbetsutskott där de bereds inför Kommunstyrelsen som beslutar storleken på rådet och vilka kandidater som blir Näringslivsforums medlemmar för den kommande perioden.

Kontaktytor, samverkan och dialog

Genom Näringslivsforum har Hammarö kommun och näringslivet bra kontaktyta där samverkan och dialog är ledord. Kommunens långsiktiga satsningar inom näringslivsområdet ska vara väl förankrat och önskat av näringslivet, där spelar Näringslivsforum en aktiv roll.

Därför är det viktigt med en välfungerande dialog med näringslivet och att representanterna i rådet tar ett stort eget ansvar för vidare förankring i respektive nätverk. Näringslivsforum ska känna en stor delaktighet i kommunens långsiktiga näringslivspolitiska prioriteringar.

Näringslivsforum är en viktig remissinstans, där remissfrågor vid behov tas med till respektive nätverk för återkoppling i Näringslivsforum. Näringslivsforum är ett samverkansråd inget beslutande organ.

Målsättning

Skapa "vi-känsla"
En kanal för informationsspridning
Öka dialogen mellan näringslivet och kommunen

Näringslivets uppdrag

Sprida information till andra företagare.
Delge synpunkter från andra företagare till Hammarö kommun.
Representera andra företagare i frågeställningar från Hammarö kommun.

Kommunens uppdrag

Sprida information
Lyssna på synpunkter från företagarrepresentanterna
Bereda frågeställningar till Näringslivsforum

Ge gärna inspel till medlemmarna

Har du någon fråga eller fundering som borde tas upp i Näringslivsforum? Tveka inte att ta kontakt med någon av medlemmarna.   

Kontaktuppgifter 

Cecilia Fjellman-Fredholm, Seleri AB och Nyföretagarcentrum Södra Värmland
cecilia.fjellman@nyforetagarcentrum.se
Jonas Kramer, Mericon AB och Economicon AB
jonas.kramer@economicon.se
Sarah Lindström, Hammarö ljud
sarah@hammaroljud.se
Kristina Öijeberg, KOI produktionsbyrå, Hammarönytt
kicki@hammaronytt.se
Annica Tolléns Företagsservice AB
info@foretags-service.se
Camilla Brolin, Millas Skrädderi
info@millatailor.com
Martin Hagström, Stora Coop Hammarö
martin.hagstrom@coopvarmland.se
Solveig Gard, Hammarö kommun (Kommunalråd)
solweig.gard@hammaro.se
Bosse Henriksson, Hammarö kommun (Politiker M)
bosse.henriksson@hammaro.se
Caroline Depui, Hammarö kommun (Kommundirektör)
caroline.depui@hammaro.se
Annika Axelsson, Hammarö kommun (Näringslivsansvarig)
annika.axelsson@hammaro.se

Sidan uppdaterad: 2023-05-25