HACCP

HACCP är en förkortning för Hazard Analysis and Critical Control Point.

Kraven på egenkontroll och hur den ska vara upplagd, har skärpts efter inträdet i EU. 
Egenkontrollen ska baseras på principerna i HACCP, men innan du kan sätta igång med detta måste en del av grundförutsättningarna vara uppfyllda.

De sju principerna i HACCP är:

  1. Ta reda på vilka faror som kan finnas i produktionen. (Upprätta flödesschema och faroanalys för varje produktkategori.)
  2. Bestäm kritiska styrpunkter.
  3. Fastställ gränsvärden för dessa styrpunkter.
  4. Utarbeta ett system för övervakning av varje kritisk styrpunkt. (Exempelvis mätning av temperatur och tid.)
  5. Bestäm åtgärder som vidtas om de kritiska gränserna överskrids.
  6. Kontrollera att systemet fungerar med tester och utvärderingar som används utöver den systematiska övervakningen.
  7. Upprätta dokumentationsrutiner.

När dessa steg är följda, kommer ditt egenkontrollprogram att innehålla uppgifter om vilka hälsofaror som finns i din livsmedelshantering, vilka kritiska styrpunkter som finns, vilka åtgärdsgränser som ska tillämpas samt vilka förebyggande hygienåtgärder som finns.  

Sidan uppdaterad: 2021-03-24