Eldstad och braskamin

Vid installation eller väsentlig ändring av eldstad, krävs att man gör en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden.

Fötter vid brasa.

Beroende på hur skorstenen placeras, så kan även den åtgärden vara bygglovspliktig. Det gäller främst om skorstenen placeras nära takfoten eller dras utanpå en fasad.

Miljö- och byggförvaltningen utreder förutsättningarna och utfärdar därefter ett startbesked, vilket krävs innan man får påbörja åtgärden.
Vid anmälan om en nyinstallation, måste du bifoga en plan- och fasadritning som visar eldstadens placering.

Kontakta en skorstensfejarmästare

Du behöver först ta kontakt med en skorstensfejarmästare eller annan sakkunnig för att diskutera utformningen av rökkanalen.
Om du behöver installera en ny rökkanal, kan du få rekommendationer om lämplig placering och hur tillträde till skorstenen ska ske.
Du kan behöva renovera en befintlig rökkanal innan du kan ta den i bruk.
När du installerat eldstaden, tar du åter igen kontakt med skorstensfejarmästare eller annan sakkunnig för att provtrycka rökkanalen.

Du ansvarar för säkerheten

Du är själv ansvarig för att lagar och regler, till exempel Boverkets byggregler (länk i högerkanten), följs vid installation och eldning.
Oavsett om du väljer en färdig, typgodkänd braskamin, vedspis i köket, kakelugn eller murad spis av egen design är brandsäkerheten det mest väsentliga.
Det är viktigt att du följer fabrikantens anvisningar. Väljer du att bygga upp en spis efter egen design måste du redovisa detaljerade ritningar.
Tänk också på att du av brandsäkerhetsskäl inte får ha köksfläkt direkt över en vedspis i köket. Glödande flagor kan sugas in i ventilationssystemet.

Besiktning

Skorstenen ska kunna besiktigas i sin helhet, så bygg inte igen före besiktningen.
Om det är en schaktskorsten, ska det finnas inspektionsluckor i varje våningsplan.
Vid besiktningen kontrolleras bland annat att genomföringen i bjälklaget är brandsäker.

Placering av skorsten

Skorstenen placeras lämpligen så nära nocken eller takets högsta punkt som möjligt. Den ska dels mynna över nock, dels minst 1 meter över taktäckningen. Sticker den upp mer än 1,2 meter över taket måste den förses med stege.
Ett normalt nytt golvbjälklag klarar i de flesta fall tyngden av en typgodkänd braskamin. Man måste dock kontrollera att så är fallet. Du kan i vissa fall behöva mura upp ett stöd ända nerifrån marken.

God ventilation

Elden konsumerar syret i rumsluften, så det är viktigt att rummet har god ventilation. Braskaminen fungerar bäst när den får tilluft utifrån via en separat kanal.

Utsläpp till omgivningen

Skorstenen måste släppa ut röken på en sådan höjd att grannar inte blir störda. En förutsättning är att man eldar på ett korrekt sätt.
I dagens hus med mekanisk ventilation sugs röklukt lätt in. Eldning bör därför undvikas vid olämplig väderlek, till exempel när det råder lågtryck eftersom röken då kan slå ner bland omgivande hus. Om miljö- och byggförvaltningen får in återkommande klagomål på röken, kan det medföra restriktioner eller eldningsförbud för eldstaden även om den är miljögodkänd.

Slutbesked

När installationen är klar, ska en anmälan om färdigställande skickas in till miljö- och byggförvaltningen. Du gör det enklast via vår e-tjänst "Begära slutbesked".
Oftast räcker det med att du, efter att du installerat eldstaden, skickar in godkänt besiktningsprotokoll från din skorstensfejarmästare tillsammans med en ansökan om slutbesked.
Det är du själv som ser till att anläggningen godkänns och att intyget skickas in till oss. Slutbeskedet är ett villkor för att du ska få använda din eldstad. 

Sidan uppdaterad: 2022-07-11