Serveringsansvarig personal

Det ska alltid finnas serveringsansvarig personal på plats i verksamheten.

Det kan vara tillståndshavaren själv eller en utsedd serveringsansvarig person.

Den som är serveringsansvarig ska ha tillsyn över serveringen och vara närvarande på serveringsstället under hela serveringstiden. Det sista gäller dock inte vid rumsservering på till exempel hotell.

Den som är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften med hänsyn till sina personliga egenskaper och omständigheterna i övrigt.

Endast den som är anställd av tillståndshavaren eller som är inhyrd av ett bemanningsföretag, får anlitas som köks- eller serveringspersonal eller för uppgifter som är av betydelse för ordning och nykterhet.
Detta gäller dock inte ordningsvakter som förordnats enligt 2 §, p. 4 lagen (1980:578) om ordningsvakter.

Anmälan

Tillståndshavaren ska anmäla till kommunen vilka personer som har utsetts att ansvara för serveringen av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat.

Tänk på att alltid anmäla ändringar, om det tillkommer eller ändras serveringsansvariga. 

Vid anmälan ska samtliga serveringsansvariga vid anmälningstillfället anges.
Ange alltså även tidigare anmälda personer (tillståndshavare behöver inte anmälas som serveringsansvariga).
Den senaste gjorda anmälan är den som gäller.

Anmälan är kostnadsfri.

Sidan uppdaterad: 2023-04-20