Organisation

Kort om organisationen

  • Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ med 31 ordinarie ledamöter.                            
  • Kommunrevisionen granskar kommunens verksamhet.
  • Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan.
  • Kommunstyrelsens förvaltning är direkt underställd kommunstyrelsen och verkställer dess beslut.
  • Kommunens nämnder har ansvar för respektive verksamhetsområde och dess förvaltningar verkställer nämndens beslut.

 

Under läs mer till höger kan du se en bild för hur organisationerna i Hammarö kommun ser ut och i menyn till vänster kan du läsa mer om de olika förvaltningarna i kommunen.  

Sidan uppdaterad: 2023-04-11