Planprogram

I ett planprogrammet anger kommunen sin viljeinriktning genom att formulera utgångspunkter och mål som blir vägledande för den fortsatta planeringen. Programmet är en möjlighet för kommunen att göra strategiska vägval för markanvändningen inom ett område och att belysa avgörande planerings- och genomförandefrågor i ett tidigt skede.  

Planprogrammet är inte juridiskt bindande. 

Ett samråd hålls kring planprogrammet vilket ger möjlighet att stämma av tankar och idéer med myndigheter, fastighetsägare, intressenter och närboende inom området och tillsammans utreda förutsättningar och önskemål för området. Man har under samrådstiden möjlighet att skriftligt lämna in synpunkter på planprogrammet till kommunen.

Efter samrådstidens slut sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och planprogrammet revideras innan det godkänns av kommunstyrelsen.

Sidan uppdaterad: 2020-05-15