Modersmålsundervisning

Lärare tillsammans med elev i klassrum.

Sista ansökningsdag för modersmål är 30 april för höstterminen samt 31 oktober för vårterminen

Barn och elever i Hammarö kommun som har grundläggande kunskaper i modersmålet kan få undervisning i annat modersmål än svenska. Minst en förälder ska i sitt dagliga umgänge med barnet använda modersmålet.

  • Modersmålsstöd/-undervisning anordnas inte om antalet elever i ett språk understiger fem om inte särskilda skäl föreligger (för minoritetsspråk räcker det med minst en sökande elev). 

 

Vem har rätt till modersmålsundervisning?

Enligt skollagen 10 kap 7 § (2010:800) ska en elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om

1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
2. eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk (samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch) ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Enligt skolförordningen 5 kap 7 § (2011:185) är huvudmannen också skyldig att erbjuda elever som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska modersmålsundervisning, även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-till-modersmalsundervisning

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2023-10-12