Rivning

Om du vill riva en byggnad, ska du ansöka om rivningslov eller göra en rivningsanmälan. Det gäller dock inte för byggnader som inte kräver bygglov.

Rivningslov

Rivningslov krävs i de fall man avser att riva en byggnad inom detaljplanelagt område. Rivningslov är ett skriftligt tillstånd, utfärdat av kommunen, som ger sökande lov att få riva hel eller del av byggnad inom en fastighet.

För att få rivningslov beviljat, krävs att vissa kriterier och förutsättningar uppfylls. Till grund för dessa ligger plan- och bygglagen (PBL).

Syftet med rivningslov är att kommunen ska bedöma om byggnaden bör bevaras. Det kan finnas olika skäl till att en viss bebyggelse bör bevaras, till exempel:

  • Historiska
  • Kulturhistoriska
  • Miljömässiga
  • Konstnärligt värde

 

Anmälan om rivning

En anmälan om rivning ska lämnas in till miljö- och byggnadsnämnden, även om den byggnad som avses rivas ligger utanför detaljplanelagt område. En sådan anmälan ska göras i god tid före rivningsarbetenas början.

En rivningsanmälan handlar om hur en rivning ska genomföras. I anmälan ska miljö- och byggnadsnämnden bedöma kontrollbehovet i projektet och ta ställning till kontrollplanens omfattning och om det i projektet krävs en kontrollansvarig och tekniskt samråd.

Du får inte börja riva en byggnad förrän du har fått ett startbesked från miljö- och byggnadsnämnden. En förutsättning för att startbesked kan beviljas är att ett tekniskt samråd hålls, om det bedöms som nödvändigt och att en rivningsinventering och rivningsplan kopplat till kontrollplanen inlämnas.

Sanktionsavgifter utan startbesked

Att starta rivningsarbeten innan rivningslov och/eller starbesked beviljats är förenat med sanktionsavgifter enligt plan- och bygglagen.

Ansök eller anmäl

Du ansöker enklast om rivningslov eller gör en rivningsanmälan via vår e-tjänst

Sidan uppdaterad: 2023-05-12