FÖP för Hästviken

Fördjupning av översiktsplanen för Hästviken-Bråten, upprättat i 2015-08-10, vann laga kraft 2015-10-16.

Planens syfte är att ge en samlad bild av områdets förutsättningar och möjligheter där de allmänna och enskilda intressena skall belysas och områdets lämplighet för bostadsbebyggelse skall prövas.

Planen ska ligga till grund för kommunens fortsatta arbete med detaljplaneläggning, bygglovs- och tillståndsprövning. Fördjupningen skall bl.a. kunna fungera som program i en formell detaljplaneprocess och därmed förkorta och förenkla hanteringen.  

Sidan uppdaterad: 2020-05-18