Översiktsplaner

Två tjejer som sitter och blickar ut över Vänerns horisont.

Syfte
Översiktsplan är ett samlat beslutsunderlag som belyser allmänna intressen och kommunens miljösituation. Översiktsplanen omfattar hela kommunen och behandlar övergripande frågor om mark- och vattenanvändning och visar vad medborgarna kan förvänta sig i framtiden. 

Status
Översiktsplanen är vägledande för efterföljande beslut. Den är inte rättsligt bindande, men är tyngre än andra beslutsunderlag genom sin förankring i en planeringsprocess som garanterar samråd och insyn.

Översiktsplan för Hammarö
Gällande översiktsplan är Översiktsplan 2018, Hammarö kommun som antogs av kommunfullmäktige 25 juni 2018. Av översiktsplanen kan man utläsa att Hammarö kommun vill bevara en lantlig karaktär på den södra delen av Hammarö, och att ny bebyggelse företrädesvis ska tillkomma på den norra delen. Den kommun omfattande översiktsplanen finner du under fliken Ny översiktsplan.

Tematiska tillägg
Till översiktsplanen kan kommunen upprätta tematiska tillägg för att behandla särskilda allmänna intressen.

Fördjupningar
Fördjupningar av översiktsplanen upprättas för delar av kommunen eller för speciella sektorsintressen när man vill belysa och redovisa den planerade utvecklingen ytterligare. De gäller och ska läsas tillsammans med aktuell översiktsplan. De fördjupade översiktsplanerna finner du under flikarna FÖP för Tyehalvön, FÖP för Rud och FÖP för Hästviken.

 
Sidan uppdaterad: 2020-05-15