Våtmark

Våtmarker är viktiga inslag som bidrar med många kvalitéer i landskapet. Hammarö kommun framhåller i sin översiktsplan och genom en miljööverenskommelse med länsstyrelsen i Värmland att man ska arbeta med våtmarksåtgärder i kommunen. Att återskapa våtmarker bidrar även till flera av de nationella miljömålen.

Våtmark med en ö av träd i mitten. Två tranor flyger över vattnet.
Bild på flygande tranor

Mörmogärdet

Ett av de områden som pekas ut med störst potential i kartläggningen är Mörmogärdet nära Skoghalls centrum. En studie av förutsättningar att återskapa våtmarksområdet har gjorts med stöd från länsstyrelsen hösten 2018 (Levander & Rosén 2019). Syftet är att redogöra för vidare tillståndsprocess samt ge förslag till utformning och skötsel av en återskapad våtmark där. Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av projektet. 

Klicka här för att läsa framtagandet av underlag för våtmark på Hammarö (pdf).

Klicka på den här länken för att se skiss över Mörmogärdet (pdf).

Sidan uppdaterad: 2023-03-02