Detaljplaneprocessen

Planläggning är en kommunal angelägenhet som ska ske i en öppen, demokratisk process. De som direkt berörs av en detaljplan: fastighetsägare, boende, sammanslutningar och enskilda med väsentligt intresse, statliga och kommunala myndigheter ska under planprocessen ges möjlighet att ta del av planen och lämna synpunkter.

Eftermiddagssol på brygga i vattendrag.

Planbesked
Den som planerar att vidta en åtgärd som förutsätter att en detaljplan antas, ändras eller upphävs ska begära ett planbesked från kommunen. Begäran om planbesked ska vara skriftlig, där ändamålet och omfattningen med åtgärden ska beskrivas. Till begäran om planbesked ska också en karta över det berörda området bifogas. Kommunen måste lämna planbesked inom fyra månader från det att en fullständig ansökan inkommit. Kommunstyrelsen fattar beslut om planbesked.

Planprogram
Om en detaljplan saknar stöd från översiktsplanen kan kommunen ta fram ett planprogram som sätter upp mål och utgångspunkter för det fortsatta planarbetet. Vid behov av program ges berörda möjlighet att påverka programmet i ett samråd innan kommunens ställningstaganden låsts. 

Samråd
I samrådsskedet upprättas ett planförslag som mer i detalj reglerar bebyggelsens användning och utformning. Vid ett utökat förfarande ska kommunen kungöra förslaget, via lokaltidningarna, NWT och VF, samt kommunens anslagstavla, var planförslaget finns tillgängligt och vilket område detaljplanen avser. Kommunen samråder med berörda om förslaget för att förbättra beslutsunderlaget och ge tillfälle till insyn och påverkan. Vid ett utökat förfarande sammanställs synpunkterna i en samrådsredogörelse där kommunen tar ställning till inkomna förslag.

Granskning
Innan planförslaget antas ska det vara tillgängligt för granskning under två till tre veckor. Efter att granskningstiden löpt ut sammanställer kommunen inkomna synpunkter, som måste vara skriftliga för att ge rätt att överklaga.

Antagande och prövning
Kommunfullmäktige fattar normalt antagandebeslutet. De sakägare som senast under utställningstiden framfört skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda får rätt att överklaga beslutet.

Laga kraft
Om antagandet av planen inte överklagas eller om den som överklagar inte får rätt vinner planen laga kraft. Planen tillämpas i beslut och genomförandetiden börjar löpa.

Standardförfarande
Förslag till detaljplaner som är förenliga med kommunens översiktsplan och av begränsad betydelse och som inte har något allmänt intresse kan handläggas med standardförfarande. Förfarandet består av samråd, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande och antagande innan planen kan vinna laga kraft.

Utökat förfarande
Om förslaget till detaljplanen inte är förenligt med kommunens översiktsplan eller av stort allmänt intresse ska ett utökat förfarande tillämpas. Förfarandet består av kungörelse, samråd, samrådsredogörelse, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande och antagande innan planen kan vinna laga kraft.

Exploateringsavtal
I samband med att en plan tas fram så tecknas även ett exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören (fastighetsägaren). Hammarö kommun har tagit fram riktlinjer för exploateringsavtal. Syftet med riktlinjerna är att påvisa de utgångspunkter och mål som ska uppfyllas genom exploateringsavtalet. Grundläggande principer för fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplanen samt andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal ska framgå. Genom dessa riktlinjer skapas förutsägbarhet och transparens vid exploateringar i kommunen. Klicka här för att läsa riktlinjerna.  

Sidan uppdaterad: 2023-02-07