Ormar

I Hammarö kommun krävs tillstånd för all ormhållning inom detaljplanelagt område – även för ormar som inte är giftiga. Kraven är satta med hänsyn till den oro och rädsla som många människor känner för ormar.

För att motverka denna oro ställs stränga krav på säkerhet, även för hållande av ogiftig orm, i syfte att förhindra att ormen kan lämna sin förvaringslokal.

Hållande av orm får heller inte medföra att personer som ska ingripa i olyckssituationer eller utföra fastighetsservice, ska behöva riskera att träffa på ormar vars farlighet det kan råda osäkerhet om.

Vid tillståndsprövning ska särskild hänsyn tas till om sökanden kan anses lämplig att hålla orm, samt att den anläggning där ormarna hålls är lämplig både ur säkerhets- och djurskyddssynpunkt.

Vi rekommenderar att du som (blivande) ormägare blir medlem i en herpetologisk förening.

Tillståndsprövning

Tillstånd prövas av miljö- och byggnadsnämnden. Ansökningsblankett hittar du under E-tjänster och blanketter.
Kopia av nämndens tillståndsbeslut lämnas alltid till fastighetsägaren för kännedom.   

Avgift

För tillståndet tas en prövningsavgift ut. 
Avgiften är baserad på den timavgift som kommunfullmäktige beslutat ska gälla för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet och den ungefärliga tid för handläggning av ansökan som krävs.
Klicka här för att läsa om taxan i sin helhet (tillsyn enligt miljöbalken)

Sidan uppdaterad: 2023-04-28