Översiktsplan 2018, Hammarö kommun

Måndagen 25 juni 2018 antog kommunfullmäktige Översiktsplan 2018, Hammarö kommun. Kommunfullmäktige beslutade 2020-01-27 att kommunens översiktsplan, antagen 2018 samt fördjupade översiktsplaner, antagna 2011, 2014 och 2015 är fortsatt aktuella utifrån aktualitetsprövningen och de inom aktualitetsprövningen redovisade korrigeringar.

Översiktsplanen lagregleras genom 3 kap plan- och bygglagen (PBL). Planen är obligatorisk och ska hållas aktuell, vilket innebär att kommunfullmäktige under varje mandatperiod ska ta ställning till planens aktualitet. 

Översiktsplanen behandlar den framtida utvecklingen av Hammarö kommun och är en beredskap för den långsiktiga fysiska utvecklingen av kommunen. Planen ska ge vägledning för beslut om användningen av mark- och vattenområden samt om hur den bebyggda miljön ska bevaras och utvecklas och vara vägledande för efterföljande planläggning, lovgivning och tillståndsprövning.

Översiktsplanen ska även redovisa de statliga och allmänna intressen som anges i plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB). Översiktsplanen ska leda till ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Kommunen har i sitt arbete med den översiktliga planeringen beaktat och integrerat de nationella, regionala och kommunala mål, strategier och program som är av betydelse för den fysiska planeringen och utifrån dessa tagit fram ett förslag till ny översiktsplan.

Planeringsstrategier i form av riktlinjer har tagits fram för att ge uttryck för kommunens ambitioner för kommunens kommande utveckling när vissa avvägningar behöver göras. Hur kommunens bebyggelsestruktur och transportstråk ska utvecklas bäst för att ge förutsättningar för ett långsiktigt hållbara och snabba person- och godstransporter. Hur kommunens grön- och blåområden ska värderas, beaktas och prioriteras för att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar grön ö med många kvalitéer.

I arbetet med att ta fram utvecklingsområden i kommunen har de områden med bäst förutsättningar utifrån befintlig infrastruktur och god tillgänglighet prioriterats. Kommunen har pekat ut sex utvecklingsområden: Skoghalls tätort, Nolgård/ Jonsbol, Sätterstrand, Bärstad, Anneberg/ Bråten och Östanås.

Kommunen behåller sitt ställningstagande att kommunens södra del ska fredas från ytterligare bebyggelse.

Sidan uppdaterad: 2023-06-26