Smittskydd

Smittskydd enligt livsmedelslagen
Livsmedelslagstiftningen har en mängd bestämmelser som är förknippade med smittskyddet.
Till exempel ska hanteringen av livsmedel vara sådan att man inte riskerar att livsmedlen förorenas, blir smittförande eller otjänliga som människoföda.
Personer som har eller kan antas ha en smitta, och jobbar inom livsmedelsverksamhet, får inte hantera oförpackade livsmedel.

Via inspektioner och provtagning bevakar miljö- och byggförvaltningen att de livsmedelsverksamheter som finns i kommunen inte utgör en risk för spridning av smitta.

Vid misstänkt matförgiftning bör du snarast kontakta miljö- och byggförvaltningen, så att vi har möjlighet att spåra smittkällan.

Smittskydd enligt miljöbalken
Miljö- och byggförvaltningen har tillsyn över lokaler eller anläggningar som till exempel bad (bassängbad och strandbad), hotell och andra lokaler för tillfälligt boende, idrottsanläggningar, campingplatser och lokaler där allmänheten erbjuds hygienisk behandling.
Vid tillsynsbesök görs bedömningar av de hygieniska förhållandena och eventuella risker för smittspridning.
Provtagning sker regelbundet på bassängbad och strandbad (sommartid).

Det finns också regler om så kallad objektsburen smitta, när smitta sprids av exempelvis föremål eller djur. Då ska miljö- och byggförvaltningen spåra smittan och kan fatta beslut om att åtgärder. Denna typ av ärenden är dock ytterst ovanliga.

Smittskyddslagen
Vid smittsamma sjukdomar är det framförallt smittskyddsläkaren vid Region Värmland, som ansvarar för smittskyddet och att smittskyddsåtgärder vidtas.

Anmälningspliktiga eller samhällsfarliga sjukdomar, som till exempel salmonellainfektion, anmäls till miljö- och byggförvaltningen av behandlande läkare.
En anmälan kan leda till att miljö- och byggförvaltningen gör uppföljningar genom inspektioner eller provtagningar på livsmedel eller vatten. Vi kan också bistå i smittskyddsläkarens utredning.

Behandlande läkare ansvarar alltid för vård och behandling av smittade personer, samt eventuell avstängning om personen arbetar i ett riskyrke.  

Sidan uppdaterad: 2020-07-07