Frågor och svar om att ta cistern ur bruk

Här kan du läsa några vanlig frågor och svar om att ta en cistern ur bruk.

Måste jag anmäla att jag tar min cistern ur bruk?

Ja, det måste du.
När en cistern och dess rörledningar ska tas ur bruk ska detta anmälas till kommunens miljö- och byggnadsnämnd. 
Det finns en blankett du kan ladda ner och fylla i.

Vad kostar det att anmäla?

Handläggning av anmälan om att varaktigt ta en cistern ur bruk, omfattas av en handläggningsavgift. Aktuell avgift finns angivet på blanketten.

När är min cistern ur bruk?

En cistern är antingen i bruk eller så har den tagits ur bruk. Det finns inget däremellan.
För att en cistern ska betraktas som tagen ur bruk ska cisternen och dess rörledningar tömmas och rengöras. Åtgärder ska vidtas som hindrar att cisternen åter kan fyllas. För att förhindra att påfyllning sker av misstag bör påfyllningsrör tas bort eller pluggas igen.
Du måste också anmäla till miljö- och byggnadsnämnden att cisternen tagits ur bruk.
Om dessa åtgärder inte vidtagits så är cisternen fortfarande i bruk. Det vill säga att den fortfarande omfattas av regler om återkommande kontroll med mera.

Vem får sanera min cistern?

Tömning och rengöring av cisternen ska utföras av person med nödvändig kunskap. Det kan därför vara lämpligt att saneringsarbetet utförs av ett företag ackrediterat för kontroll av cisterner.

Vad är farligt avfall?

När en cistern saneras uppkommer farligt avfall i form av oljerester och eventuellt tvättvatten inklusive avfettningsmedel. 
Speciella regler gäller för hantering av farligt avfall. När en cistern är tömd och rengjord klassas cisternen som vanligt metallskrot. 
Om cisternen däremot inte är tömd och rengjord klassas hela cisternen som farligt avfall. 
Cisternens nivålarm kan innehålla kvicksilver som också klassas som farligt avfall. Kvicksilvret ska hanteras med största försiktighet samt transporteras och hanteras som farligt avfall.

Vem får transportera det farliga avfallet från sanering av min cistern?

Transport av avfall kan omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt. Vid transport av farligt avfall ska dessutom ett transportdokument upprättas och transporten ska antecknas och rapporteras till avfallsregistret.
De skyldigheter som gäller vid transport av avfall omfattar all yrkesmässig verksamhet och verksamhetsutövare som vill transportera sitt eget eller andras farliga avfall, måste antingen ha anmält eller sökt tillstånd hos Länsstyrelsen.

Här kan du kontrollera om företaget du anlitar har rätt att transportera farligt  - www.kontrolleraavfallstransporter.se

Privatpersoner bör i första hand anlita företag med tillstånd att transportera farligt avfall. 
Det är dock tillåtet att privatpersoner transporterar sitt eget farliga avfall utan tillstånd.
Avfallet ska då transporteras till en anläggning som kan ta emot farligt avfall av aktuell mängd.
Hantering och transport av farligt avfall måste alltid ske på ett ur miljösynpunkt betryggande sätt. Det får inte finnas risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Notera att transporten kan omfattas av reglerna om farligt gods. Kontakta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)  för ytterligare information. 

Behöver jag skaffa ett intyg om att cisternen är sanerad?

Du bör se till att få ett intyg om att cisternen och dess rörledningar har tömts och rengjorts av den som utförde arbetet. Intyget bör bifogas anmälan om att ta en cistern ur bruk.

Måste jag ta bort den sanerade cisternen?

Grundregeln är att en cistern som varaktigt tas ur bruk ska tas bort helt. 
Om cisternen inte tas bort, ska åtgärder vidtas som hindrar att cisternen åter kan fyllas, till exempel att påfyllningsrör tas bort eller pluggas igen.
När det gäller en cistern som är placerad i mark och är svår att ta bort, exempelvis om den är helt eller delvis placerad under en byggnad, kan man godta att cisternen lämnas kvar.

Vad gör jag om jag vill ta cisternen i bruk igen?

Om en cistern åter tas i bruk, ska den först genomgå kontroll av ett ackrediterat företag. 
Om du installerar en helt ny cistern måste du anmälan detta till miljö- och byggnadsnämnden 4 veckor innan.

Sidan uppdaterad: 2023-06-15