Att ansöka om tillstånd för värmepump

1. Kontrollera uteffekten
Kontrollera vilken uteffekt (kW) din planerade anläggning dimensioneras för.
Om din blivande anläggning har en tillförd eller uttagen effekt större än 10 megawatt, gäller särskilda regler för anmälan om miljöfarlig verksamhet. Kontakta i så fall miljö- och byggförvaltningen.
Vanligtvis överskrider inte anläggningar för 1-2 hushåll denna gräns. 

2. Befintliga anläggningar
Kontrollera om, och i så fall var, det finns värmepumpsanläggningar intill din tomt och var eventuella borrhål är placerade. Fråga dina grannar.
Avståndet mellan två skilda borrhål måste vara minst 20 meter för att anläggningen ska ge full effekt.
På detta sätt kan du själv kontrollera var du har möjlighet att placera ett eventuellt borrhål, eftersom du måste hålla dig minst 20 meter från befintliga borrhål.
Det är också bra att i ett tidigt skede informera dina grannar om dina planer på att installera en värmepumpsanläggning. Om ni är flera som funderar på att skaffa värmepumpsanläggning, bör ni komma överens om den gemensamt bästa lösningen.

Om du bor i ett område där vatten och avlopp är enskilt, behöver du även kontrollera avståndet till avloppsanläggningar och dricksvattentäkter.
Då måste avståndet till dessa, från borrhålet, vara minst 30 meter, för att förhindra att grundvattnet påverkas av bergvärmeborrningen.

3. Placering av borrhål eller slinga för jordvärme
När du bestämt dig för en placering av borrhål eller slinga för jordvärme, markerar du ut platsen/området på din situationsplan.
Tänk på att situationsplanen ska vara skalenlig (mätbar). Lämpligt kartmaterial kan fås från kommunens mark- och planavdelning eller via en miljöinspektör.
Slingan för ytjordvärme bör läggas med ett avstånd till angränsande fastigheter på minst 4,5 meter.
Vid eventuell lutning av borrhål ska du upprätta en borrplan, dvs. på situationsplanen redovisa borrvinkel i grader och riktning, samt läget på borrhålets botten.
Det är viktigt att du noga märker ut var på fastigheten du avser att borra respektive lägga ut slinga för jordvärme.

Grannar som kan beröras ges tillfälle att yttra sig över din ansökan.
Miljö- och byggförvaltningen skickar ut brev till berörda grannar.

4. Övriga berörda instanser
För att kontrollera att det inte finns tunnlar eller ledningar för el, tele, kabel samt vatten- och avlopp där din borrning eller förläggning av slinga för jordvärme planeras, måste dessa instanser kontaktas.
Serviceförvaltningen inom Hammarö kommun kan hjälpa till med kartor där vatten- och avloppsanläggningar är markerade.
En annan bra resurs är webbtjänsten Ledningskollen.

5. Fyll i ansökan
Fyll i blanketten.
Ta kontakt med din installatör/ entreprenör om du är osäker på anläggningens tekniska uppgifter, det är viktigt att dessa uppgifter är korrekta.
Behåll själv en kopia av ansökan eller anteckna de uppgifter som du ansöker om tillstånd för.

6. Skicka in ansökningshandlingar
Ansökan och karta med markerad borrpunkt eller slinga för ytjordvärme skickas till: mbn@hammaro.se eller Hammarö kommun, Miljö- och byggförvaltningen, Box 26, 663 21 Skoghall.

7. Avgift
Enligt taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, är avgiften för handläggning av ansökan om tillstånd för inrättande av värmepumpanläggning 5 356 kronor. Fakturan skickas ut separat.

8. Avvakta skriftligt beslut
Du måste nu avvakta ett skriftligt beslut från miljö- och byggnadsnämnden, innan du får påbörja arbetet.
Villkor enligt beslut måste följas. Du som fastighetsägare är alltid ytterst ansvarig för att villkoren enligt beslutet följs. Informera därför inblandade entreprenörer om villkoren och kontrollera att de följs.
Att installera en värmepumpsanläggning utan att tillstånd har sökts är olagligt och medför en miljösanktionsavgift på 3 000 kronor. Dessutom får du betala en handläggningsavgift på 2 678 kronor.
För anläggningar som läggs utan tillstånd, skrivs dessutom ett föreläggande med skötselanvisningar och för detta arbete utgår en timavgift för nedlagd tid.  

Sidan uppdaterad: 2023-04-28