Innan du får börja bygga - startbesked

Ett startbesked behövs för att få påbörja en byggnads-, rivnings- eller markåtgärd. Beskedet lämnas när vi anser att gällande byggregler kommer att uppfyllas. I startbeskedet fastställer vi bland annat kontrollplanen.

Startbesked krävs för att få börja bygga

Det räcker inte att du har fått ett beviljat lov. Du måste ha fått ett startbesked för att få börja bygga. Om du börjar bygga utan startbesked tas en sanktionsavgift ut. Den kan uppgå till betydande belopp.

När får du startbesked?

Vi utfärdar ett startbesked efter eller i samband med att ett lov beviljas och när vi ser att åtgärden antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter. Det kan ske antingen efter det tekniska samrådet, efter att ytterligare tekniska ritningar eller dokument har lämnats. Om ett tekniskt samråd inte behövs kan vi utfärda startbeskedet i beslutet om bygglov.

Vad innehåller ett startbesked?

  • Fastställande av den kontrollplan som ska gälla. 
  • Vilka villkor som ska gälla för att få påbörja åtgärderna.
  • Vilka handlingar som ska lämnas in för att ett slutbesked ska kunna ges.
  • Det framgår om utstakning behövs.
  • Upplysningar om det finns krav i annan lagstiftning. Det kan till exempel handla om tillstånd om brandfarliga och explosiva varor eller lagen om skyddsrum. 

 

Sidan uppdaterad: 2023-05-12