Revisionen

I varje kommun finns det revisorer som är valda av fullmäktige. Deras uppgift är att kontrollera att kommunens verksamhet bedrivs ändamålsenligt. Kommunfullmäktige prövar och beslutar årligen om nämnder, styrelser och enskilda politiker ska beviljas ansvarsfrihet. Revisorernas uppdrag i kommunen är bland annat att ge fullmäktige underlag till ansvarsprövningen.

Hur går granskningen till?
Den årliga granskning av varje styrelse och nämnd omfattar flera steg och delar. Revisionen följer verksamheten under revisionsåret och granskar följande:

  • att fullmäktiges och nämndens egna beslut genomförs
  • att mål och syften uppnås
  • att system och rutiner tillämpas och används på avsett sätt


Detta sker bland annat genom möten med nämnderna och genom att revisionen tar del av dokument, ärenden och beslut. Därefter bedömer revisionen om styrelsen eller nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning och uppföljning, om verksamheten har god struktur och om den egna interna kontrollen fungerar.

En granskning av årsredovisningen och delårsrapporten sker varje år.
Den årliga granskningen innebär att revisionen på liknande sätt följer, bedömer och granskar ledningen och styrningen av kommunen. 

Fördjupad granskning

Revisionen genomför varje år fördjupade granskningar av utvalda verksamheter. De fördjupade granskningarna utgår från en genomförd riskanalys och syftet är att upptäcka eventuella brister så att de kan åtgärdas. 

Revisionskonsulter

Revisorerna biträds i sitt granskningsarbete av sakkunniga konsulter som de själva väljer. Omfattning och inriktning på de sakkunnigas insatser styrs av kommunens revisorer genom avtal, revisionsplanering och genom löpande kontakter och avstämningar. Valet av sakkunniga konsulter görs genom upphandling och för närvarande anlitas KPMG i Karlstad för revisionstjänster.

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2023-07-25