Revisionen

Revisionens ansvar

I varje kommun finns det revisorer som är valda av fullmäktige. Deras uppgift är att kontrollera att vår verksamhet bedrivs ändamålsenligt.
Kommunfullmäktige prövar och beslutar årligen om nämnder, styrelser och enskilda politiker ska beviljas ansvarsfrihet. Revisorernas uppdrag i kommunen syftar till att ge fullmäktige underlag till ansvarsprövningen. 
Klicka här för ledamöter i revisionen 2019-2022.

Hur går granskningen till?

Den årliga granskning av varje styrelse och nämnd omfattar flera steg och delar. Revisionen följer verksamheten under revisionsåret. 

Detta sker genom:

- möten med nämnderna
- ta del av de grundläggande dokument, ärenden och beslut
Därefter bedömer revisionen om styrelsen eller nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning och uppföljning, om verksamheten har god struktur och om den egna interna kontrollen fungerar.

Revisionen granskar även:

- att fullmäktiges och nämndens egna beslut genomförs
- att mål och syften uppnås
- att system och rutiner tillämpas och används på avsett sätt
En granskning av årsredovisningen och delårsrapporten sker varje år.
Den årliga granskningen innebär att revisionen på liknande sätt följer, bedömer och granskar ledningen och styrningen av kommunen. 

Fördjupad granskning

Fördjupad granskning kan behövas för att bedöma viktiga funktioner inom kommunen. 
Revisorerna i Hammarö kommun biträds för närvarande av konsult- och revisionsföretaget KPMG.    

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2021-02-17