Enskilt avlopp

Om du ska bygga hus där det inte finns kommunala avloppsledningar, måste du göra en lokal reningsanläggning för ditt avloppsvatten.

Bild på enskild avloppsanläggning.
Bild på enskild avloppsanläggning.

Du behöver antingen söka tillstånd eller göra en anmälan för att anlägga ett avlopp. Tänk på att kontakta oss i god tid innan du påbörjar arbetet.

Det som avgör om du behöver ansöka eller bara anmäla avloppet, är vilken typ av avloppsanordning som du har tänkt att anlägga.
Läs mer om de olika kraven här nedan.

När behövs tillstånd?

Tillstånd krävs för att inrätta en avloppsanläggning för WC-avlopp eller då du ska ansluta en WC till en befintlig avloppsanläggning som inte tidigare haft någon WC ansluten.

Det krävs även tillstånd för att inrätta en avloppsanläggning för BDT-avlopp (bad-, disk- och tvättvatten) inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser eller då man ändrar plats för en infiltration/markbädd.
Du behöver även söka tillstånd om du vill kompostera latrin eller slam på din fastighet.

När en ansökan om nytt avlopp inkommer till kommunen, tittar vi först och främst på placeringen av anläggningen, eftersom avloppsvatten kan påverka omgivningen. 
Både grundvatten, ytvatten (sjöar och vattendrag) och dricksvattentäkter i närområdet kan påverkas av avloppsvattnet. 
Anläggningen ska uppfylla olika krav på reningsförmåga (hög och normal), beroende på var den är placerad.

Krav på reningsanläggningen

  • Anläggningen ska säkerställa hygienisk säkerhet, det vill säga minska smittämnen så långt det är möjligt.
  • Anläggningen ska skydda miljön och våra vattendrag, det vill säga minska utsläpp av fosfor och kväve och organiskt material.
  • Anläggningen ska möjliggöra kretslopp av närsalter.
  • Anläggningen ska hushålla med resurser, vara användarvänlig och ge möjlighet till kontroll av reningen.

När behövs anmälan?

En anmälan ska göras om du inrättar en avloppsanläggning för BDT-avlopp utanför planlagda områden. Anmälan krävs även om du vill installera mulltoalett, multrum, förbränningstoalett eller dylikt.
Det krävs även en anmälan om du utför en åtgärd som väsentligt ändrar mängd eller sammansättning på det utgående avloppsvattnet. Vidare krävs också en anmälan om du byter infiltrationsrör eller gräver om en markbädd.

Vad ska en ansökan/anmälan innehålla?

Handläggningen av ditt ärende går snabbare om ansökan eller anmälan redan från början är fullständig och därmed innehåller minst följande handlingar:

  • Situationsplan i skala 1:400 – 1:1000, där det framgår fastighetsgränser och tillfartsväg för slamsugningsfordon, placering av anordningar och utsläppspunkt för avloppsvatten samt avstånd till byggnader, ytvatten, dricksvattentäkter (inom 150 meter) och energibrunnar (inom 30 meter) samt upptag av sjövatten.
  • Beskrivning av vald avloppsanläggning, dimensionering, uppbyggnad och funktion samt dokumentation av behandlingens resultat enligt leverantörens uppgifter.
  • Längd- och tvärsektion över anordningen i skala 1:50 – 1:100 (infiltrationsanläggningar och markbäddar)
  • Drifts- och underhållsinstruktioner från leverantören

Ibland kan ytterligare dokumentation krävas, då kontaktar en handläggare dig och ber om en komplettering.

Miljösanktionsavgifter

Vänta alltid på beslut från miljö- och byggnadsnämnden innan du börjar arbetet med din avloppsanläggning.
Att utan tillstånd eller anmälan inrätta en avloppsanläggning eller ansluta en vattentoalett till befintlig avloppsanläggning, leder till så kallad miljösanktionsavgift på 3 000-5 000 kronor.

Kvalitetsförsäkran

En kvalitetsförsäkran ska alltid lämnas in efter det att anläggningen färdigställts.
I kvalitetsförsäkran intygar utföraren och fastighetsägaren att anläggningen är utförd i enlighet med beslutet. Dokumentation av anläggningen ska även göras genom fotografering av de olika stegen i anläggandet. Ett urval av bilderna ska skickas med kvalitetsförsäkran. Tänk på att inte bifoga fotografier på privatpersoner.

Servitut

Vid anläggande av avloppsanordning på någon annan mark än din egen, bör ett servitutsavtal upprättas mellan fastigheterna.
Servitutsavtalet bör sedan skrivas in hos inskrivningsmyndigheten, så att det sedan följer fastigheten.
Mer information finns på www.lantmateriet.se/inskrivning

Sidan uppdaterad: 2023-06-27