Enskilt avlopp

Om du ska bygga hus där det inte finns kommunala avloppsledningar, måste du göra en lokal reningsanläggning för ditt avloppsvatten. Det är troligt att du även måste ordna med en egen dricksvattenbrunn.

Bild på enskild avloppsanläggning.

Tillstånd eller anmälan

För att inrätta en avloppsanläggning krävs tillstånd av kommunens miljö- och byggnadsnämnd. 
Placering av borrhål för dricksvatten kan en borrfirma hjälpa till med, men det krävs inget tillstånd av kommunen.

När en ansökan om nytt avlopp inkommer till kommunen, tittar vi först och främst på placeringen av anläggningen, eftersom avloppsvatten kan påverka omgivningen. 
Både grundvatten, ytvatten (sjöar och vattendrag) och dricksvattentäkter i närområdet kan påverkas av avloppsvattnet. 
Anläggningen ska uppfylla olika krav på reningsförmåga (hög och normal), beroende på var den är placerad.

Krav på reningsanläggningen

  • Anläggningen ska säkerställa hygienisk säkerhet, det vill säga minska smittämnen så långt det är möjligt.
  • Anläggningen ska skydda miljön och våra vattendrag, det vill säga minska utsläpp av fosfor och kväve och organiskt material.
  • Anläggningen ska möjliggöra kretslopp av närsalter.
  • Anläggningen ska hushålla med resurser, vara användarvänlig och ge möjlighet till kontroll av reningen.

Istället för att installera vattentoalett (WC), kan man göra en så kallad torr lösning. På marknaden finns det flera förmultningstoaletter, där avfallet genom naturliga processer bryts ned till kompost. 
Klicka här för att läsa mer om kompostering på kommunens hemsida.

För att få ta hand om sitt eget latrinavfall behöver man ansöka om dispens från kommunens avfallsföreskrifter. 

Sidan uppdaterad: 2022-10-20