Familjerätt

Hammarö kommun har avtal med Karlstad kommun om familjerätt. Detta ger båda kommunernas innevånare samma rätt att vända sig till familjerättsgruppen.

Pappa håller om sin lilla dotter kärleksfullt

Familjerättsgruppen arbetar i huvudsak med:

  • Vårdnads-, boende- och umgängesfrågor
  • Rådgivning och upplysningar per telefon eller vid besök
  • Samarbetessamtal
  • Avtalstecknande vad gäller vårdnad, boende och umgänge
  • Vårdnads-, boende- och umgängesutredningar
  • Adoptioner
  • Frågor om vårdnad, boende och umgänge
  • Råd och upplysningar 
  • Föräldrar kan vända sig till familjerättsgruppen för att per telefon eller genom besök få rådgivning och upplysningar när det gäller vårdnad, boende och umgängesfrågor.


Samarbetssamtal

Ibland kan det vara svårt för föräldrar att komma överens om vårdnaden, vem barnet ska bo hos och hur umgänget med den andra föräldern ska utformas. Då kan samarbetssamtal vid familjerättsgruppen vara ett sätt att finna en gemensam lösning. Syftet med samtalen är att hjälpa föräldrar att komma överens om barnets förhållanden, som ett alternativ till en process i domstol. Det görs ingen registrering eller journalanteckning vid dessa samtal.

Avtal om vårdnad, boende och umgänge

Det finns möjligheter för föräldrar som är överens att skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge. Avtalen har samma rättsliga status som en dom i domstol. 
Avtalen upprättas av socialsekreterare vid familjerättsgruppen, som också måste godkänna föräldrarnas överenskommelse genom att underteckna avtalen.
Avsikten med socialnämndens godkännande är att så långt som möjligt försäkra sig om att avtalet är till barnets bästa.

Vårdnads-, boende- och umgängesutredningar

Familjerättsgruppen gör också utredningar på uppdrag av domstol. I samband med utredningar träffar vi barn, föräldrar och referenter i syfte att få material för att kunna göra en bedömning och lämna förslag till tingrätten. I utredningsarbetet är barnets behov och intressen i fokus. Barnets viljeyttringar finns med i utredningen och bedöms utifrån barnets ålder och mognad.

Adoptioner

Har man frågor om adoption kan man vända sig till familjerättsgruppen för inledningsvis information. Om man tänker sig adoptera ett barn fött i utlandet erbjuds man efter information gruppsamtal. Syftet är att man tillsammans med andra intresserade får diskutera frågor som rör utländska adoptioner. 
Har man bestämt sig för att ansöka om att få adoptera ett utländskt barn, vänder man sig till familjerättsgruppen med en ansökan om medgivande. Det betyder att socialsekreterare vid familjerättsgruppen gör en utredning i syfte att bedöma sökandens allmänna lämplighet. Utredningen lämnas med förslag till socialnämnden som beslutar om medgivande ska lämnas. Utredningen ligger också till grund för beslut i utlandet samt när utlandsmyndighet ska välja barn till föräldrarna.

Kontakt

På den här sidan finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2023-02-07