Taxor och avgifter

Kommunen tar ut en avgift i samband med beslut för bygglov, förhandsbesked, rivningslov, marklov samt anmälan. Avgiften ska täcka kommunens kostnader för prövning, samråd och utfärdande av slutbesked. Avgift tas även ut för ärenden som avslås.

Planavgift 

För bygglov inom detaljplan, som Hammarö kommun har upprättat eller haft kostnader för, tillkommer en planavgift som kommunstyrelsen tar ut i samband med bygglovavgiften.
 

Tillkommande kostnader

Det tillkommer ytterligare kostnader för ärenden som är utanför planlagt område eller där åtgärden innebär en avvikelse från gällande detaljplan.

Kontakta miljö- och byggförvaltningen, om du vill ha mer uppgifter om vad kostnaden för din ansökan kan bli. 

Sidan uppdaterad: 2023-05-12