Vägplan Nya Tynäsvägen

Arbete med vägplan pågår avseende en ny sträckning av Tynäsvägen (väg 565) i den nordöstra delen av Hammarö kommun. Vägplanens syfte är att minska genomfartstrafiken genom Bärstad, minska risken för att Tynäsvägen ska översvämmas, möjliggöra för ytterligare bebyggelse på Tye och östra Bärstad, samt skapa ny transportväg och förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Från anslutningen till Bärstadsskolan och vidare norrut föreslås ny sträckning av Tynäsvägen. Den nya sträckningen ansluter sedan till befintlig väg strax söder om Östra Tye. Längs sträckan föreslås också en belyst gång- och cykelväg som går parallellt med ny bilväg.

Vägplanen för Tynäsvägen var ute på samråd under hösten 2021. Handlingar och inkomna synpunkter finns under ”Dokument och filer” till höger. Nästa steg i vägplaneprocessen är en granskningsfas.

Grov tidplan finns nedan. 

  • Granskning hösten 2023
  • Fastställelse klar sommaren 2024
  • Byggstart 2025 – 2027
Sidan uppdaterad: 2023-04-12